Bireysel Kültür Pazarlama Etiği İlişkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

Author :  

Year-Number: 2020-61
Language : null
Konu :
Number of pages: 1862-1872
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumların ve kişilerin yaşamında etik ve etik değerlerin varlığı, önemi ve gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. İnsanların eylemlerini konu alan ve ahlak bilimi olarak ele alınan etik kavramı son yıllarda büyük ve saygın kişi ya da firmaların yaptıkları yolsuzluk ve vurgunların artması sebebiyle pazarlama alanında gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Araştırmanın temel amacı, bireysel kültür ile pazarlama etiği arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Belirlenen amaç doğrultusunda, Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü lisans öğrencilerinin bireysel kültüre yönelik düşünceleri (uzun vadeli düşünme, bireyselci-toplumsalcı olmak, belirsizlikten kaçınma durumu, erillik/dişilik özellikleri gösterme, güç seviyesine sahip olma boyutları dâhil) belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmada pazarlama etiği ile pazarlama etiği alt boyutları (yönlendiricilik, hümanizm/anti hümanizm ve saldırganlık / barışçıllık boyutları dâhil) arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı da ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmanın problem cümlesi “Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde okuyan öğrencilerin sahip olduğu bireysel kültürün pazarlama etiği ile ilgili düşünceleri arasında ilişki var mıdır?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmada verilerin elde edilmesi amacı ile anket yöntemine başvurulmuştur. Anket 3 bölüm ve 44 sorudan oluşmaktadır. Anket soruları yüz yüze anket tekniğinden yararlanılarak katılımcılara ulaştırılmıştır. Çalışmada 198 üniversite öğrencisinin bireysel kültür ve pazarlama etiğine yönelik görüşleri ortaya konmuştur. Araştırmanın sonucunda bireysel kültür ile pazarlama etik algısı ve alt boyutlar arasında anlamlı düzeyde pozitif bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Söz konusu ilişkinin hümanizm-anti hümanizm ve yönlendiricilik alt boyutunda çok zayıf şiddetli, pazarlama etik algısı ve saldırganlık / barışçıllık alt boyutunda ise zayıf şiddetli olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The existence, importance and necessity of ethical and ethical values in the lives of communities and people is an indisputable fact. The concept of ethics, which deals with people's actions and is considered as moral science, has become more and more important in the field of marketing due to the corruption and profiteering of big and reputable people or companies in recent years. The main purpose of the research is to determine the relationship between individual culture and marketing ethics. In line with the determined purpose, the opinions of Ankara University Health Management undergraduate students towards individual culture (including long-term thinking, being individualist-socialist, avoiding uncertainty, showing masculinity / femininity features, having power level) were tried to be determined. In the study, it was aimed to reveal whether there is a significant relationship between marketing ethics and marketing ethics sub-dimensions (including orientation, humanism / antihumanism and aggression / peacefulness dimensions). Problem statement of the research ıt was determined as:"Is there a relationship between the opinions of the students studying in Ankara University Health Management Department about the marketing ethics of the individual culture?" In order to obtain data in the research, survey method was used. The survey consists of 3 sections and 44 questions. Questionnaire questions were delivered to the participants by using face-to-face survey technique. In the study, the opinions of 198 university students towards individual culture and marketing ethics were revealed. As a result of the research, it was concluded that there is a significant positive relationship between individual culture, marketing ethics perception and sub-dimensions. It was revealed that the relationship in question was very weak in humanism-antihumanism and directivity sub-dimension, and weak in severe in marketing ethic perception and aggression / peacefulness sub-dimension.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics