Tek Ebeveynli Ailede Yaşayan Ergenlerin Psikososyal Sorunlarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2020-61
Language : null
Konu :
Number of pages: 1879-1887
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı tek ebeveynli ailede yaşayan ergenlerin psikososyal sorunlarını belirlemek, gençlerin ebeveynlerine ilişkin duygu ve düşüncelerini değerlendirerek gençlerin psiko-sosyal destek ihtiyaçlarını ortaya koymaktır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, açık uçlu anket soruları ve derinlemesine mülakat teknikleri kullanılmış, doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin çözümlenmesi ve yorumlanması; yarı yapılandırılmış görüşmeler ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubundakiler ebeveynlerini mutsuz, üzgün ve agresif, eşi olmadığı için eksiklik duygusu yaşayan ve çoğu zaman kendine de çocuğuna da yeterli ve bilinçli bakamayan ebeveyn olarak tanımlamaktadır. Korku, üzüntü, yalnızlık duygularını yaşadıklarında en çok anneleri destek vermektedir. Tek ebeveynli gençler sosyal aktivitelere katılım sağlamada sınırlılıklarının olduğunu belirtmektedir. Ebeveynlerinin kendilerini anladıklarında mutlu hissedeceklerini belirtmektedirler. Çalışmanın sonucunda ergenlik döneminde tek ebeveynli olma durumunun farklı tepkilere yol açtığı, cinsiyete göre farklılaşmadığı, başta ekonomik problemler olmak üzere sosyal, psikolojik ve tek ebeveynli olmaya yönelik problemlerin sık görüldüğü belirlenmiştir. Bu kapsamda tek ebeveynli ailelerin ve böyle ortamda yaşayan ergenlerin sorunlarını hafifletmeye yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the psychosocial problems of adolescents living in a single-parent family. He evaluated the feelings and thoughts of the youth about their parents and their psycho-social support needs were revealed. In this research, interview form was applied. Open-ended survey questions and in-depth interview techniques were used. Interpretation of the research data was carried out through semi-structured interviews. Participants define their parents as unhappy, sad and aggressive parents who have a feeling of incompleteness because they do not have a partner and who cannot take care of themselves and their children consciously. When they experience feelings of fear, sadness and loneliness, they support their mothers the most. Single-parent youth report that they have limited participation in social activities. They state that their parents will feel happy when they understand them. As a result of the study, it was determined that the status of single parenting in adolescence did not differ by gender. Social, psychological and single parent problems are common. In this context, studies on the problems of adolescents living in a single-parent family are important.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics