Dünya’nın Hareketleri Konusunun Öğretiminde Tahmin-Gözlem-Açıklama Yönteminin Etkililiği

Author :  

Year-Number: 2020-61
Language : null
Konu :
Number of pages: 1744-1757
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fen dersleri pek çok soyut konu ve kavramı içermektedir. Bu durum öğrencilerin kavramları zihinlerinde doğru yapılandırmasını güçleştirmekte, anlamlı ve kalıcı öğrenmeler sağlamayı zorlaştırmaktadır. Kavram öğretimi öğretmenler tarafından etkili öğretim ortamlarının düzenlemesi ve kullanılmasıyla sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı fen öğretiminde, Dünya’nın Hareketleri konusunun öğretimine yönelik tahmin-gözlem-açıklama yöntemine (TGA) dayalı rehber materyalin gelişirilmesi ve öğrencilerin bilişsel öğrenmelerine ve kavram yanılgılarına etkisini belirlemektir. Çalışma tek gruplu ön test son test, basit deneysel desen yardımıyla yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, bir ilkokulda dördüncü sınıfa devam etmekte olan 16 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testi, kavram haritası ve yarı yapılandırılmış görüşme formundan verilerin toplanmasında yararlanılmıştır. Bulgular ışığında ulaşılan sonuçlara göre grubun ön test ve son test puanları arasında son test açısından istatistiksel anlamda anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte yapılan görüşmeler sonucu TGA yönteminin kavramsal değişimde etkili bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sürecinde yararlanılan kavram haritası, kavram karikatürü, TGA yöntemi ve mülakatların, kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesinde oldukça etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu etkinliklerin öğretim sürecinde yararlanılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Science lessons include many abstract subjects and concepts. This makes it difficult for students to structure the concepts properly in the minds of the students and to provide meaningful and permanent learning. Meaningful and permanent learning can be achieved by using effective teaching methods and techniques by teachers.The aim of this study is to determine the impact of a lecture plan based on the prediction-observation-explanation method to teach the unit '' The Movements of the Earth'' with developed guide materials in science teaching, and to see the effect of it on the academic achievements of students and to eliminate the concept misconceptions. The research was carried on using pre- post tests with single group, simple experimental design. The study group consists of 16 students attending fourth grade in an elementary school. A success test, concept map and semi-structured interview form developed by researchers as a data collection tool have been used. According to the obtained results, the group's pre test and post test scores were found significantly different in terms of statistics in favor of the post test. However, as a result, it was concluded that the POE method was an effective method to determine the misconceptions and to eliminate them. As a conclusion, concept map, concept caricature, POE method and interviews profited during the research are quite efficient to determine mis conceptions and to eliminate them. It is suggested to use these activities in teaching process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics