Job Satisfaction in Nursing

Author :  

Year-Number: 2020-61
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 1781-1790
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değişen ve gelişen Dünya'da, sağlık hizmetlerinin sunulmasında önemli bir rol ve sorumlulukları olan sağlık ekibinin işlerinde performansın, verimliliğin, kaliteli bakım ve tedavinin sağlanması bazı koşullara bağlanmaktadır. Bu koşullardan en önemli kavramlardan birisi iş doyumudur. İş, bir kişinin yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ekonomik kazancın elde edilmesinde temel bir işleve sahiptir. İş doyumu ise kişinin işinden ve işle ilgili olan faktörlerden aldığı mutluluğun ve işle ilgili duygusal tepkilerinin bir toplamıdır. İş doyumunun sağlanmasında ise dinamik bir yapı olarak insan önemli bir yere sahiptir. Örgütsel yapıda iş doyumunun sağlanmasında çalışma koşullarının iyileştirilmesi, terfi olanaklarının arttırılması, kariyer planlanması, örgütsel adalet, örgütsel destek, lider desteği ve yeterli ücretin sağlanması gibi faktörlerin önemli olduğu düşünülmektedir. Sağlık ekibinin en büyük grubunu oluşturan profesyonel hemşireler, hasta gereksinimlerini belirleyen, bakımı planlayan, uygulayan, değerlendiren ve sağlık ekibi üyelerinin koordinasyonunu sağlayan meslek grubudur. Hemşirelerde iş doyumunun sağlanması ile,işgören devir hızının düştüğü,örgütsel bağlılığın arttığı, iletişim, iş birliği ve ekip çalışmasının sağlandığı ve bu doğrultuda hasta güvenliği ve bakım kalitesinin arttığı bilinmektedir. Bu doğrultuda hemşirelerde iş doyumunun sağlanması oldukça önemlidir.

Keywords

Abstract

Ensuring quality care and treatment, performance, and efficiency in the tasks of healthcare staff, which has an important role and responsibilities in the provision of healthcare services in the changing and developing world, subjects to certain conditions. One of the most important concepts of these conditions is job satisfaction. The job has a basic function in earning money for a person to survive. On the other hand, job satisfaction is a sum of the happiness and emotional responses related to the job and related factors. Human has an important place in ensuring job satisfaction as a dynamic structure. The factors such as improving working conditions, increasing promotion opportunities, ensuring career planning, organizational justice, organizational support, leader support, and adequate wages are considered to be important in ensuring job satisfaction in the organizational structure. Professional nurses, which constitute the largest group in healthcare professionals, compose the professional group that determines patient needs, plans, implements, evaluates the care and provides the coordination of healthcare professionals. It is known that employee turnover rate decreases, organizational commitment, patient safety and care quality increases, communication, collaboration, and teamwork are ensured by ensuring job satisfaction in nurses. Therefore, it is very important to ensure job satisfaction in nurses.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics