Üniversitelerde Yeni Teknolojilerin Kullanılmasında Kişi-Örgüt Uyumunun Rolü

Author:

Year-Number: 2020-59
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1364-1378
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırmanın amacı, kişilerin örgütleri ile olan uyumlarının, örgütlerde kullanılan yeni teknolojileri benimsemelerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Yöntem: Araştırma kapsamında Türkiye’deki farklı üniversitelerdeki akademisyenler ve idari personellerden anket aracılığı ile 276 adet veri toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 paket programı ve SPSS PROCESS makrosu kullanılmıştır. Araştırmada akademik ve idari personellerin yeni teknolojileri kullanma niyetlerinin belirlenmesinde teknoloji kabul modeli esas alınmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda akademisyenler ve idari personellerin yeni teknolojileri kullanmalarında kişi-örgüt uyumunun pozitif yönde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kişi-örgüt uyumunun yeni teknolojileri kullanmadaki etkisine algılanan fayda ve kullanma niyetinin aracılık rolü (mediator) bulunmaktadır. Kısıtlar: Araştırmanın kapsamındaki hiçbir üniversitede süreçler tam olarak elektronik sistemler üzerinden yürütülmemektedir. Ayrıca üniversitelerin tanımlayıcı özellikleri (kuruluş yılı, öğrenci sayısı, personel sayısı, vb.) göz ardı edilmiştir. Orijinallik: Önceki çalışmalarda üniversitelerde yeni teknolojilerin çalışanlar tarafından benimsenmesinde kişi-örgüt uyumunun etkisinin incelenmediği tespit edilmiştir. Bu yönüyle araştırma alanyazındaki önceki çalışmalardan farklıdır.

Keywords

Abstract

Goal: The research aims to determine the effect of the fit of individuals with their organizations on the adoption of new technologies used in organizations. Method: Within the scope of the research, a total of 276 survey data were obtained from academics and administrative staff from different universities in Turkey. For the analysis of the data, SPSS 25 package program and SPSS PROCESS macro were used. In the research, the technology acceptance model was taken as a basis in determining the intentions of academic and administrative staff use new technologies. Results: As a result of the research, it was concluded that person-organization harmony positively affects academics and administrative staff in using new technologies. Also, perceived benefit and intention to use have a mediator role in the impact of person-organization fit in using new technologies. Limitations: In any university within the scope of the research, the processes are not carried out precisely on electronic systems. Also, the descriptive characteristics of the universities (year of foundation, number of students, number of staff, and such.) were ignored. Originality: In previous studies, it was determined that the effect of person-organization fit was not examined in the adoption of new technologies by employees. In this respect, the research is different from previous studies in the literature.

Keywords