Yeni İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Gerçekleşmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2020-60
Language : null
Konu :
Number of pages: 1553-1562
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma 2018 İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerini almak amacı ile yapılmıştır. Öğretmenlerden bu program hakkında derinlemesine bilgi almak amaçlandığı için çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Amasya ilindeki sekiz sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki altı açık uçlu soru öğretmenlere yöneltilmiş ve o doğrultuda cevaplar alınmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlerin yeni programdan eskisi ile kıyaslandığında daha memnun oldukları fakat yine de giderilmesi gereken eksikliklerinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was carried out to get the opinions of the teachers about the application of 2018 Primary school Mathematic course program. In the study, quantitave method was used to get the detailed view of the teachers. The study group consists of nine primary school teacher working in the city center of Amasya. The teachers were given six open-ended questions which are in the quasi-structured interview form and their answers were obtained. Descriptive analysis was used for the analysis of the obtained data. It was seen that the teachers were satisfied with the new program comparing to the old one. However, they claimed that there were some necessites to add in the new program.

Keywords


 • Arslan, S. (2020). “Yeni İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Gerçekleşmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri”,

 • International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 60; pp:1553-1562 YENİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GERÇEKLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Teachers’ Opinions On The Realization Level Of New Primary School Mathematics Curriculum Seda ARSLAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Entitisü, Sınıf Eğitimi Bölümü, Samsun/TÜRKİYE ORCID: 0000-0001-6646-333X ÖZET Bu çalışma 2018 İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerini almak amacı ile yapılmıştır. Öğretmenlerden bu program hakkında derinlemesine bilgi almak amaçlandığı için çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Amasya ilindeki sekiz sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki altı açık uçlu soru öğretmenlere yöneltilmiş ve o doğrultuda cevaplar alınmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlerin yeni programdan eskisi ile kıyaslandığında daha memnun oldukları fakat yine de giderilmesi gereken eksikliklerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Öğretmen görüşleri, öğretim programı, matematik

                                                                                                    
 • Article Statistics