Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Bilgi Güvenliği Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-60
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1516-1527
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kesitsel tarama yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma evrenini ilgili Bakanlığı bağlı resmi okullarda eğitim gören 9-10-11 ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada, evrenin tümüne ulaşmadaki zorluk, zamanın sınırlı olması ve ekonomik nedenlerden dolayı ulaşılabilirlik açısından uygun olan altı ilçede (Lefkoşa, Girne, Gazi Mağusa, Güzelyurt, Lefke, İskele) bulunan 28 okul seçilmiştir. Buna göre araştırmaya 1686 öğrenci katılmıştır. Katılımcılara Güldüren, Çetinkaya ve Keser (2016) tarafından geliştirilen Ortaöğretim Öğrencilerine yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 22 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucu tanımlayıcı bulgulara ilişkin istatistikler, aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde şeklinde gösterilmiştir. Demografik bilgiler ile bilgi güvenliği farkındalık düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla bağımsız gruplar için t-testi, bağımsız gruplar için tek faktörlü varyans analizi-Anova testi ve parametrik olmayan ilişkisiz ölçümler için Kruskal Wallis H-Testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda orta öğretim öğrencilerinin bilgi güvenliği farkındalık düzeylerinin orta seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır (90 < 109.59 < 138). Ölçek alt faktörlerine ait elde edilen toplam puanların ortalamasına göre ise her bir alt faktör düzeyinde farkındalığın orta seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen değerler sırasıyla; kişisel verilerin korunması alt faktörü (15 < 19.27 < 23), saldırı ve tehditler alt faktörü ( 42 < 54.66 < 70) ve mahremiyet alt faktörü ( 25 < 35.66 < 40) şeklindedir. Ortaöğretim öğrencilerinin bilgi güvenliği farkındalık düzeyleri, öğrenim görülen ilçe, öğrenim görülen okul türü, sınıf düzeyi ve günlük internet kullanım süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra ortaöğretim öğrencilerin BGFÖ puan ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir t(1684)=5.577, p<.01). Buna göre; erkek öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalık düzeyleri (x̄Erkek=112.76), kadın öğrencilere (x̄Kadın=106.05) göre daha yüksektir. Ayrıca bilgisayar kullanma eğitimi alma değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir, t(1684)=2.084, p<.05). Bilgisayar kullanım eğitimi alan öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalık düzeyleri (x̄Eğt Alan=110.78), bilgisayar kullanım eğitimi almayan öğrencilere (x̄Eğt.Almayan=108.25) göre daha yüksektir.

Keywords

Abstract

With this research, it was aimed to determine the information security awareness levels of students in the secondary education institutions of the Turkish Republic of Northern Cyprus Ministry of National Education and Culture. The study was conducted in survey model. The population of study consists of 9-10-11 and 12th grade students studying at official schools affiliated with the Ministry of National Education. In the study, 28 schools were selected in six districts (Nicosia, Kyrenia, Famagusta, Güzelyurt, Lefke, İskele), which were suitable for accessibility due to difficulty in reaching the entire population, limited time and economic reasons. Accordingly, 1686 students participated in the research. The data were obtained using personal information form and “Information Security Awareness Scale” for Secondary School Students which was developed by Güldüren, Çetinkaya and Keser (2016). The data were analyzed using SPSS 22 program. As a result of the research, statistics related to descriptive findings are shown as arithmetic mean, standard deviation, frequency and percentage. In order to determine the relationship between demographic information and information security awareness level, independent samples t-test, Kruskal Wallis H-Test for independent samples, one-way ANOVA, Scheffe and Dunnett C multiple comparison tests were employed in data analysis. As a result of the research, it was concluded that the information security awareness levels of secondary education students were at a medium level (90 <109.59 <138). According to the average of the total scores obtained for the sub-factors of the scale, it was concluded that the awareness was medium at each sub-factor level. The values obtained are respectively; personal data protection sub-factor (15 <19.27 <23), attack and threats sub-factor (42 <54.66 <70) and privacy sub-factor (25 <35.66 <40). It has been determined that secondary school students' information security awareness levels did not differ significantly according to district, school type, class level and daily internet usage time. In addition, it was determined that the mean scores of the ISAS of secondary education students differed according to the gender variable t (1684) = 5.577, p <.01). According to this; information security awareness levels of male students (x̄Male = 112.76) are higher than female students (x̄Women = 106.05). In addition, it has been determined that there is a significant difference according to the variable of computer training, t (1684) = 2.084, p <.05). Information security awareness levels (x̄Comp.Ed. = 110.78) of the students who get computer training are higher than the students who do not get computer tarining (x̄Not Comp.Ed. = 108.25).

Keywords