Dijital Çocuk Kitaplarının Öğretim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeleri

Author :  

Year-Number: 2020-59
Language : null
Konu :
Number of pages: 1322-1332
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, dijital çocuk kitaplarının öğretim aracı olarak kullanılmasına yönelik öğretmen adaylarının görüşlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Tarama modelinde olan bu araştırmanın verileri açık uçlu sorular ile toplanmıştır. Verileri çözümlemede, nitel veri analizi yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi alanında öğrenim gören 47 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının yarısından fazlasının dijital çocuk kitapları hakkında bilgi sahibi, deneyimlerinin ise olumlu olduğunu ve tekrar okumak istediklerini göstermektedir. Ayrıca, dijital öğretim aracı olarak kullanılması ve yararları konusunda büyük çoğunluk pozitif yaklaşım içinde bulunmaktadırlar. Katılımcılar, dinleme çalışmaları, yazarlık eğitimi, kitap okuma alışkanlığı kazandırma, görme engellilerin eğitimi, sanal gerçeklik ve sanal kütüphane gibi alanlarda; ilgi ve dikkat çekme, kalıcı ve kolay öğrenme, derse aktif katılım, öğretimi bireyselleştirme ve fırsat eşitliği sağlama gerekçeleriyle dijital çocuk kitaplarının kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Öğretmen adayları çoğunlukla dijital çocuk kitaplarının avantajlı yönünün ilgi çekici, erişebilirlik, seçenek sunma, zaman, ekonomik ve kaynak tasarrufu, görsellik, eğlenceli olma özellikleri olduğunu vurgulamışlardır. Öğretmen adayları, dijital çocuk kitaplarını öğretim aracı olarak kullanma açısından istekli olmalarına karşı kullanma becerisi bakımından %62 oranında kendilerini yetersiz hissetmektedir.

Keywords

Abstract

This research aims to evaluate the views of teacher candidates about the use of digital children's books as a teaching tool. The data of this research, which is in the descriptive survey model, were collected with open-ended questions. Descriptive analysis method, one of the qualitative data analysis methods, was used to analyze the data. The study group of the research consists of 47 teacher candidates studying in the field of Classroom Education at the College of Education of a state university. The results of the study show that more than half of the teacher candidates have knowledge about digital children's books, their experiences are positive and they want to read them again. In addition, the majority of them have a positive approach to their use as a digital teaching tool and its benefits. Participants stated that digital children's books can be used as teaching tools on the grounds of attracting attention, permanent and easy learning, active participation in the lesson, individualizing teaching and providing equal opportunities. The teacher candidates emphasized that the advantageous aspect of digital children's books are interesting, accessibility, offering options, saving time, economy and resources, visuality, and being fun. Sixty- two percent of teacher candidates feel inadequate in terms of their ability to use digital children's books in opposition to their willingness to use them as teaching tools.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics