Türkiye’de Mastektomi Sonrası Hemşirelik Bakımı: Literatür İncelemesi

Author:

Year-Number: 2020-60
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1462-1470
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Amaç: Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türüdür. Bu literatür derlemesinin amacı ülkemizde son 10 yılda (2009-2019) mastektomi tedavisi alan hastalara uygulanan hemşirelik bakımı ile ilgili çalışmaları bir araya getirmek ve incelemektir. Yöntem: Literatür taraması için Google scholar, Pubmed, Ulakbim, Dergipark veri tabanları kullanılmıştır. Veri tabanlarında Şubat 2019 itibari ile, “meme kanseri ve hemşirelik”, “meme cerrahisi ve hemşirelik”, “mastektomi ve hemşirelik” (breast cancer and nursing, breast surgery and nursing, mastectomy and nursing) anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda toplamda 11.790 çalışmaya ulaşılmış olup kriterlere uygun 13 makale incelemeye dahil edilmiştir. Bu çalışmaların yapıldığı yıl, örneklem sayısı, amacı, kullanılan ölçüm aracı, bulguları ve sonuçları ayrı ayrı incelenmiştir. Bulgular: Elde edilen sonuçlar incelendiğinde mastektomi tedavisi olmuş 925 hastaya ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda katılımcıların yaşam kalitesi, cinsellik, eş uyumu, yalnızlık durumları, hastalık algısı, beden algısı, lenfödem, ağrı durumları, kaygı durumları ve ameliyat sonrası bilgi düzeyleri değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmaların tamamında katılımcıların fizyolojik ve psikososyal zorluklar yaşadığı belirtilmiştir. Sonuç: Çalışmaların tamamına bakıldığında katılımcıların bilgi ihtiyaçlarının yüksek olduğu, hemşirelerin ise, hastaya bütüncül yaklaşması, hastanın hem fizyolojik hem de psikolojik ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, eğitim için yeni stratejiler geliştirmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Objective: Breast cancer is the mostly seen among women in our country and in the world. The purpose of this literatüre review is to gather and examine into studies related to nursing care applied to patients receiving mastectomy treatment in our country in the last 10 years (2009-2019). Methods: Literature review has been made through scanning Google scholar, Pubmed, Ulakbim, Dergipark databases in nursing care by employing those keywords which are “breast cancer and nursing”, “breast surgery and nursing”, “mastectomy and nursing” in February 2019. As a result of the scanning the databases, a total of 11,790 studies were found and 13 of them meet the inclusion criteria. The years, sample size, measurement tool, findings and conclusions of those studies have been scrutinized seperately. Results: When the results have been observed, there are 925 patients collected in this study through literatüre review. Quality of life, sexuality, partner compliance, loneliness, perception of disease, body perception, lymphedema, pain levels, anxiety levels and postoperative knowledge levels were evaluated in those studies. In all of the studies, it was clearly stated that the participants experienced physiological and psychosocial difficulties. Conclusion: In the studies examined, information needs (highly) of the participants was emphasized; it was clearly stated that nurses should take holistic approach to patients and they should repsond both physiological and psychological needs of the patients, and to develop new strategies for education. Finally; need for developing new strategies on nursing education was expressed.

Keywords