Eylemciliğe Bir Cevap Olarak Halkla İlişkiler

Author:

Year-Number: 2020-60
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1445-1452
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde kar amaçlı olsun ya da olmasın tüm örgütler zaman zaman eylem gruplarıyla karşı karşıya gelmektedir. Bir amaç uğruna hedef örgüte baskı uygulamak üzere bir araya gelen bireylerin oluşturduğu eylemciler, hedef örgütler açısından dikkate alınması gereken topluluklardır. Nitekim bazen hedef örgütler bu küçük toplulukların potansiyelini görmeme yanılgısına düşmektedir. Eylem gruplarının meşruluğunun kabul edilmemesi gibi durumlar bu yanılgıyı daha da derinleştirir. Eylem gruplarını daha oluşmadan önlemek ya da oluşumundan sonra önlemler almak hedef örgütler açısından kritiktir. Bu bağlamda halkla ilişkiler pratiği çatışmaların çözümünde önemli rol oynayabilir. Bu araştırmada eylemcilikle ilgili literatür bilgileri ışığında, hedef örgütlere karşı karşıya kaldıkları sorunlar karşısında nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili bir takım öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için çalışmada öncelikle eylemciliğin ne olduğu, eylemciliğin oluşumu, eylemcilik türleri ve boyutları kısaca açıklanmaktadır. Ardından bireylerin eylemci örgütlere hangi amaçlarla katıldıkları ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan dijital eylemcilik pratiği de kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda literatürden edinilen bu bilgiler doğrultusunda hedef örgütlere örgütlerin geleceği açısından eylemcilerle iletişimin önemi vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Today, all organizations, whether for profit or not, sometimes face action groups. Activists made up of individuals who come together to put pressure on the target organization for the sake of a purpose are communities that need to be taken into account in terms of target organizations. Indeed, sometimes target organizations are mistaken to ignore the potential of these small communities. Situations such as the legitimacy of the action groups are not accepted further deepen this delusion. Preventing action groups before they occur or taking measures after their formation is critical for target organizations. In this context, public relations practice can play an important role in resolving conflicts. In this research, it is aimed to bring forward some suggestions on how to behave in the face of the problems faced by target organizations in the light of literature information about activism. For this purpose, firstly, what activism is, the formation of activism, types of activism and its dimensions are briefly explained. Then, the aims of individuals to join the activist organizations and the digital activism practice that emerged with the development of internet technologies were also briefly explained. As a result of the research, in line with this information obtained from the literature, the importance of communication with the activists was emphasized for the future of the organizations.

Keywords