Bir Kültür Endüstrisi Fenomeni Olarak “Çocuklar Duymasın” Dizisi

Author :  

Year-Number: 2020-62
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2059-2067
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZ Televizyon metinlerinin toplumdaki hakim iktidar ilişkilerini yeniden üreten yapımlar olma özelliğiyle bir yapılaşma içinde yer alması geçmişten bugüne tartışma konusu olmaktadır. Üretim sürecindeki belirleyicileri de dikkate alındığında bu kanının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada Çocuklar Duymasın isimli televizyon dizisi hakkında niteliksel içerik analizi yöntemiyle bir betimleme ortaya konulmuştur. Yapılan çözümleme ışığında modern temsiller aracılığıyla geleneksel olanın ötekileştirilerek modern olanın egemen konuma yerleştirildiği ve buradan hareketle modern anlayışın gereği muhtelif gösterge ve söylem unsurları ile birlikte tüketim kültürünün yeniden üretimi sürecinde durum komedilerinin etkin bir rol oynadığı kanaatine varılmıştır.

Keywords

Abstract

ABSTRACT The fact that television texts take place in a structuring with the feature of reproducing the dominant power relations in the society has been the subject of debate from past to present. Considering its determinants in the production process, the importance of this idea becomes more evident. In this study, a description about the television series titled “Çocuklar Duymasın” (don't let the kids hear) was presented with the method of qualitative content analysis. In the light of the analysis made; It is seen that the traditional is marginalized through modern representations. The modern is placed in the dominant position. From this point of view, it was concluded that situation comedy played an active role in the reproduction of the consumer culture along with various indicators and discourse elements due to the modern understanding.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics