Moda Dergi Kapaklarında Kadının Beden Temsili Üzerine Bir İnceleme; Elle Ve Aysha Dergileri Kapak Örneği

Author:

Year-Number: 2020-62
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2021-2030
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde kitle iletişim araçlarının insanlar üzerindeki etkileri çok büyüktür. Küreselleşen dünyada özellikle kitle iletişim araçları kullanarak sunulan reklamlar aslında tüketim ürünlerinden ziyade tüketicilere kendi benliklerini satmayı hedeflemektedir. En büyük amaç farklı değerler yaratmaktır. Bu yaratılan değerlerin aktarımında en önemli araç ideolojidir. Moda olgusu ise küreselleşme ile birlikte medya alanına sızmış, medya ve reklam yolları ile uluslararası farklılıkları yıkmış, değerler noktasında yeni inşa alanları yaratmıştır. Bugün moda olgusu tüm kanallardan tüketicilerine ulaşan bir iletişim biçimi haline gelmiştir. Sadece ürün tanıtımı ve satışı içermeyip her yaştan takipçilerine yaşam tarzı benimsetmektedir. Bu çalışmamızda ele alınan kadın temsillerinin özellikle bedeni ile görsel yollarla sıkça ön planda olduğunu tespit etmekteyiz. Ayrıca moda kadının yaşantısının şekillenmesinde ve toplumun kadını bedeni üzerinden tanımlamasında büyük rol oynamaktadır. Bu çalışmanın da farklı ideolojileri temsil eden kadın dergilerinden Elle ve Aysha dergilerinin kapak fotoğraflarındaki reklam içerikleri “nitel içerik analizi yöntemine” başvurularak incelenmiştir. Araştırma yöntemi, makalenin amacına uygun olarak seçilmiş iki dergi kapağında da gösterilen kadın incelenmesinde nitel analiz yöntemine başvurulmuştur. Kapaklarda verilmek istenen mesajların derinlemesine analizi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The effects of mass media on people today are huge. In the globalizing world, advertisements, especially using mass media, actually aim to sell their selfies to consumers rather than consumer products. The biggest goal is to create different values. The most important tool in the transfer of these created values is ideology. The phenomenon of fashion has infiltrated the media field with globalization, has destroyed international differences with the media and advertising routes, and created new construction areas in terms of values. Today, the phenomenon of fashion has become a form of communication that reaches its consumers through all channels. It does not only include product promotion and sales, but also adopts a lifestyle for its followers of all ages. In this study, we find that the female representations that are dealt with are frequently in the foreground, especially with the body. In addition, fashion plays a major role in shaping the life of women and in defining the woman through the body. In this study, the advertisement content of the women and women magazines, which represent different ideologies, on the cover photographs of Elle and Aysha magazines were examined by using the “qualitative content analysis method”. The research method was applied to qualitative analysis method in the examination of women, which is also shown on two magazine covers selected for the purpose of the article. In-depth analysis of the messages to be given on the covers was made.

Keywords