Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2020-59
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1300-1306
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim sisteminde ve yapılan faaliyetlerin kalitesini ortaya koyan unsurların en başında öğretmenler gelmektedir. Dolayısıyla öğretmenlik mesleği bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması açısından en önemli mesleklerden birisidir. Bu bağlamda öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak öğretmen adaylarının tutumları ve bakış açıları oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak beden eğitimi öğretmeni adaylarının görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorular beden eğitimi öğretmeni adaylarına uygulanmıştır. Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden mülakat yöntemi kullanılarak, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 20 beden eğitimi öğretmeni adayından elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Sonuç olarak, beden eğitimi öğretmeni adayları, öğretmenlik mesleğinin; kutsal ve saygın bir meslek olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçmelerinde genel anlamda beden eğitimi öğretmenlerinin ve ailelerinin teşvik etmeleri ile tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Ancak, öğretmen adayları atanamama kaygısı içerisinde olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca araştırma ya katılan öğretmen adayları; öğretmenlerin mesleğinde bilgili olması gerektiği, öğrenciyi sevmesi ve mesleğine önem vermesi gerektiği ifade edilirken, öğretmen adaylarının aynı zaman da iyi bir öğretmen olmak ve topluma yol gösteren bir kişi olmak istedikleri tespit edilmiştir. Genel anlamda öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ile ilgili görüşlerinin pozitif olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Teachers come first among the elements that reveal the quality of the education system and the activities performed. Therefore, teaching profession is one of the most important professions for the development and development of a country. In this context, the attitudes and perspectives of prospective teachers are very important regarding the teaching profession. The aim of this study is to reveal the opinions of the candidates of physical education teachers regarding the teaching profession. Open-ended questions developed by the researcher as a data collection tool were applied to the candidates of physical education teachers. In the research, the data obtained from 20 candidates of physical education teachers studying in Gaziantep University Faculty of Sport Sciences, using the interview method, which is one of the qualitative research methods, were analyzed with the content analysis method. As a result, candidates for physical education teachers stated that teaching profession is a holy and respected profession. It has been observed that the pre-service teachers who participated in the research preferred the teaching profession in general with the encouragement of physical education teachers and their families. However, preservice teachers stated that they were worried about not being appointed. In addition, prospective teachers participating in the research; While it was stated that teachers should be knowledgeable in their profession, love the student and care about their profession, it was determined that prospective teachers also want to be a good teacher and to be a person who guides the society. In general, it was concluded that pre-service teachers' opinions about teaching profession are positive.

Keywords