Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Katkısı Bakımından Dijital Vatandaşlık Olgusu

Author :  

Year-Number: 2020-63
Language : null
Konu :
Number of pages: 2435-2445
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, dijital vatandaşlık kapsamında öğretmenlere düzenlenen seminerin sosyal bilgiler öğretmenlerinin dijital vatandaşlık becerilerine katkısını incelemektir. Seminer, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yapılmıştır. Seminer uygulanması toplam 10 saatlik bir zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yapıldığı grup, Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ortaokullarda çalışan 25 tane sosyal bilgiler öğretmeninin katılımıyla oluşturulmuştur. İlgili sosyal bilgiler öğretmenleri, gönüllülük esasına dayalı olarak çalışma grubuna katılmışlardır. Bu araştırmada, deneysel bir yöntem olan “tek gruplu öntest-sontest model” kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ile araştırmacının geliştirmiş olduğu “Dijital Vatandaşlık Beceri Ölçeği” çerçevesinde elde edilmiştir. Çalışma grubu üzerinden toplanılan verilerin analizi, SPSS programından faydalanılarak yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesi aşamasında Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, gerçekleştirilen seminerin dijital vatandaşlığın bütün alt boyutlarında (okuryazarlık, ticaret, güvenlik, hak ve sorumluluklar, sağlık, etik, kanun, iletişim ve erişim) sosyal bilgiler öğretmenlerinin dijital vatandaşlık becerilerinin geliştirilmesi sürecinde bir bilinç ve farkındalık elde etmeye yardımcı olduğu saptanmıştır. Bu sonuçtan hareketle, sosyal bilgiler öğretmenlerinin dijital vatandaşlık becerilerinin geliştirilmesine ilişkin hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması yaygınlaştırılabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to investigate the contribution of the seminar, which carried out based on digital citizenship, to the social studies teachers' digital citizenship skills. The seminar was implemented in the 2016-2017 academic year. The implementation of the seminar carried out in a total of 10 hours. The study group was consisted of 25 social studies teachers, who work in secondary schools affiliated to Ergani District Directorate of National Education. The social studies teachers participated voluntarily in the study group. In this research, "single group pre-test and post-test model" which is an experimental method was used. The data of study were collected through the “Personal Information Form”, and “Digital Citizenship Skill Scale” which was developed by the researcher. The data collected from the study group were analyzed by using SPSS program. Wilcoxon Signed Ranks Test was used to analyze the data. As a result of the research, it was determined that the seminar contributed to the development of digital citizenship skills of social studies teachers in all sub-dimensions (literacy, commerce, security, rights and responsibilities, health and wellness, etiquette, law, communication, and access) of digital citizenship. Based on this result, it is suggested that social studies teachers should be provided in-service training to improve their digital citizenship skills.

Keywords


 • Sari, İ. & Taşer, S. (2020). “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Katkısı Bakımından Dijital Vatandaşlık Olgusu” International Social

 • Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 63; pp:2435-2445 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNE KATKISI BAKIMINDAN DİJİTAL VATANDAŞLIK OLGUSU 1 Digital Citizenship Phenomenon in Terms of Contribution to Social Studies Teachers PhD. İsmail SARİ Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8592-7758 Doç. Dr. Seyit TAŞER Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 42090, Konya/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2236-4644 ÖZET Bu araştırmanın amacı, dijital vatandaşlık kapsamında öğretmenlere düzenlenen seminerin sosyal bilgiler öğretmenlerinin dijital vatandaşlık becerilerine katkısını incelemektir. Seminer, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yapılmıştır. Seminer uygulanması toplam 10 saatlik bir zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yapıldığı grup, Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ortaokullarda çalışan 25 tane sosyal bilgiler öğretmeninin katılımıyla oluşturulmuştur. İlgili sosyal bilgiler öğretmenleri, gönüllülük esasına dayalı olarak çalışma grubuna katılmışlardır. Bu araştırmada, deneysel bir yöntem olan “tek gruplu öntestsontest model” kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ile araştırmacının geliştirmiş olduğu “Dijital Vatandaşlık Beceri Ölçeği” çerçevesinde elde edilmiştir. Çalışma grubu üzerinden toplanılan verilerin analizi, SPSS programından faydalanılarak yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesi aşamasında Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, gerçekleştirilen seminerin dijital vatandaşlığın bütün alt boyutlarında (okuryazarlık, ticaret, güvenlik, hak ve sorumluluklar, sağlık, etik, kanun, iletişim ve erişim) sosyal bilgiler öğretmenlerinin dijital vatandaşlık becerilerinin geliştirilmesi sürecinde bir bilinç ve farkındalık elde etmeye yardımcı olduğu saptanmıştır. Bu sonuçtan hareketle, sosyal bilgiler öğretmenlerinin dijital vatandaşlık becerilerinin geliştirilmesine ilişkin hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması yaygınlaştırılabilir. Anahtar Kelimeler: Dijital Vatandaşlık, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Seminer.

                                                                                                    
 • Article Statistics