Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Spor Tesislerinin Öğrencilere Hangi Değerleri Kazandırdığının Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2020-59
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1358-1363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimin en temel hedeflerinden birisi de bireylerde değerler eğitimini oluşturmak ve kazandırmaktır. İnsanlarda beden eğitimi ve spor kültürü ile birlikte bir takım değerlerin oluşturulması eğitim programları ve müfredatı hazırlanırken tüm boyutları ile ele alınmaktadır. Dolayısıyla beden eğitimi ve spor etkinliklerinin hem kültürel aktarımı sağlamada hem de toplumsal değerlerin kazandırılmasında büyük bir önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda spor tesislerinin öğrencilere hangi değerleri kazandırdığını ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorular beden eğitimi öğretmenlerine sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak, Gaziantep ilinde görev yapmakta olan 30 beden eğitimi öğretmeninden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda beden eğitimi öğretmenleri, spor tesislerin her okulda olması gerektiğini ve insanlarda spor kültürünü oluşturarak sağlıklı nesiller yetişmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenleri spor tesislerinin, insanları sosyalleştirdiğini, serbest zamanlarını daha verimli geçirdiklerini ve toplumu pozitif anlamda motive ettiğini söylemektedirler. Ayrıca araştırma grubu spor tesislerinin; insanları fiziki açıdan geliştirdiği, disiplinli olmalarını sağladığını ve toplumsal normlara uyma konusunda bireyleri bütünleştirdiğini ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

One of the main objectives of education is to create and gain value education in the individuals. The creation of a number of values together with physical education and sports culture in humans is handled in all dimensions as the curriculum and educational programs are being prepared. Therefore, we can say that physical education and sport activities are of great importance both in terms of providing cultural transmission and in gaining social values. The aim of this study is to reveal what values sports facilities bring to students in line with the opinions of physical education teachers. Open-ended questions developed by the researcher as a data collection tool were presented to physical education teachers. The data obtained from 30 physical education teachers working in official schools attached to the provincial directorate of education of Gaziantep were analyzed by content analysis method using the interview method which is one of the qualitative research methods in the research. As a result of the research, physical education teachers stated that sports facilities should be in every school and that healthy people should be educated by forming sports culture in people. Physical education teachers who participated in the research say that sports facilities socialize people, have more free time, and motivate society in a positive sense. In addition, research group of sports facilities; they have developed physical discipline, made them disciplined and integrated individuals to comply with social norms.

Keywords