Uluslararası Göçmenlerin Kent İçi Mekandaki İlişkileri: İzmir Basmane Oteller Sokağı

Author :  

Year-Number: 2020-59
Language : null
Konu :
Number of pages: 1237-1250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası göç ve uluslararası göçmenler, küresel bir gerçekliktir. Ülkeler bu gerçekliği hem göç vererek hem de göç alarak deneyimlemektedirler. Küresel eşitsizliklerin arttığı günümüz dünyasında özellikle gelişmiş ülkelere doğru bir insan hareketliliği yaşanmaktadır. Çoğunlukla geri kalmış ülkelerden insanlar daha iyi bir hayat beklentisiyle, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Kuzey Amerika ve Avusturya gibi coğrafyalara sığınma arayışındalar. Bu çalışmada uluslararası göçmenlerin konakladıkları mekânla (Basmane Oteller Sokağı) olan ilişkileri araştırılmıştır. Basmane semti Suriyeli göçmenlerin ve de yerli kent yoksullarının da yaşadığı, eski ve bakımsız binaların olduğu kent içi bir çöküntü mekânıdır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 15 uluslararası göçmen, 2 otel işletmecisi ve 1 market sahibi olmak üzere toplam 18 kişiyle görüşülmüştür. Uluslararası göçmenlerin çoğunluğu, Basmane semtini Avrupa’ya geçme yolunda geçici bir mekân olarak kullanmakla birlikte, bu konaklama süreci bazen aylarca sürebilmektedir. İyi bir hayat beklentisi içerisindeki uluslararası göçmenlerin; son derece kötü ve sağlıksız koşullarda yaşadığı ve özellikle de Afrikalı göçmenlerin bazı dışlanmalara maruz kaldıkları bu araştırmada bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Uluslararası göç ve uluslararası göçmenler, küresel bir gerçekliktir. Ülkeler bu gerçekliği hem göç vererek hem de göç alarak deneyimlemektedirler. Küresel eşitsizliklerin arttığı günümüz dünyasında özellikle gelişmiş ülkelere doğru bir insan hareketliliği yaşanmaktadır. Çoğunlukla geri kalmış ülkelerden insanlar daha iyi bir hayat beklentisiyle, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Kuzey Amerika ve Avusturya gibi coğrafyalara sığınma arayışındalar. Bu çalışmada uluslararası göçmenlerin konakladıkları mekânla (Basmane Oteller Sokağı) olan ilişkileri araştırılmıştır. Basmane semti Suriyeli göçmenlerin ve de yerli kent yoksullarının da yaşadığı, eski ve bakımsız binaların olduğu kent içi bir çöküntü mekânıdır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 15 uluslararası göçmen, 2 otel işletmecisi ve 1 market sahibi olmak üzere toplam 18 kişiyle görüşülmüştür. Uluslararası göçmenlerin çoğunluğu, Basmane semtini Avrupa’ya geçme yolunda geçici bir mekân olarak kullanmakla birlikte, bu konaklama süreci bazen aylarca sürebilmektedir. İyi bir hayat beklentisi içerisindeki uluslararası göçmenlerin; son derece kötü ve sağlıksız koşullarda yaşadığı ve özellikle de Afrikalı göçmenlerin bazı dışlanmalara maruz kaldıkları bu araştırmada bulgulanmıştır.

Keywords


 • Abadan Unat, N. (2006). Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten-Uluslararası Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi

 • Abadan Unat, N. (2006). Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten-Uluslararası Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 • Adıgüzel, Y. (2016). Göç Sosyolojisi, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

 • Castles, S & Miller, M. (2008). Göçler Çaği Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri (Çev.: Bülent Uğur Bal-İbrahim Akbulut), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 • Çakmak, E. (2015). “Siyah=Yabancı=Göçmen: Afrikalı Göçmenlerin İstanbul Deneyimine Dair Bir Okuma”. . (Ed. L. Körükmez-İ. Südaş), Göçler Ülkesi, ss. 169-177, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • Erbaş, H. (2019). “Küresel Kriz ve Marjinalleşme Sürecinde Göç ve Göçmenler”. Toplumsal GidişlerdenKaçışlara Göç ve Göçmenler/Kuram, Yöntem ve Alan Yazıları, ss. 181-208, Phoenix Kitabevi, Ankara.

 • Erdoğan, M. (2015). “Türkiye’ye Kitlesel Göçlerde Son ve Dev Dalga: Suriyeliler”. (Ed. M. Erdoğan-A.Kaya), Türkiye’nin Göç Tarihi / 14. Yüzyıldan 21. Yüzyila Türkiye’ye Göçler, ss. 315-347, İstanbul BilgiErdoğan, M. (2018). Suriyeliler Barometresi: Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi, İstanbul BilgiFaist, T. (2003). Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar (Çev.: A. Z. Gündoğan- C. Nacar), Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

 • Halis, M. (2012). “Ölüm Yolculuğunun İlk Durağı Basmane”, Sabah Gazetesi, 08.09.2012. Erişim Tarihi: 29 Şubat 2020.

 • IOM- Uluslararası Göç Örgütü (2013), Göç Terimleri Sözlüğü.

 • IOM/International Organization For Migration (2020). World Migration Report.

 • İçduygu, A. & Toktaş, Ş. (2005). Yurdışından Gelenlerin Nicelik ve Niteliklerinin Tespitinde Sorunlar, Türkiye Bilimler Akademisi Yayinı, Ankara.

 • İçduygu, A. & Biehl, K. (2012). “Türkiye’ye Yönelik Göçün Değişen Yörüngesi”. (Ed. A. İçduygu), Kentler ve Göç/ Türkiye, İtalya, İspanya, ss. 9-72, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 • İçduygu, A. (2015). “Türkiye’ye Yönelen Düzensiz Göç Dalgaları İçinde ‘Transit Göç’”. (Ed. M.Erdoğan-A. Kaya), Türkiye’nin Göç Tarihi / 14. Yüzyıldan 21. Yüzyila Türkiye’ye Göçler, ss. 277-294, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 • Ekim, G. (2018).” Geçici Koruma Statüsünde Bulunan Suriyelilerin Mevcut Durumları ve SorunlarıÜzerine Bir Alan Araştırması: İzmir Basmane Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul.

 • Erim, F. (2019). “Bekar Odaları’nda Kalan Erkeklerin Deneyimlerinin Eleştirel Sosyal Hizmet BakışAçısıyla Değerlendirilmesi: İzmir-Basmane Örneği”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Kanar, M. (2010). Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Derin Yayınları, İstanbul.

 • Kayın, E. (2010). “Tarihsel ve Yaşamsal Kesişmeler: Basmane Oteller Bölgesi”, İzmir Kültür ve Turizm Dergisi, 2(7): 40-42.

 • Kümbetlioğlu, B. (2003). “Küresel Gidişat, Değişen Göçmenler ve Göçmenlik”, (Ed. A. Kaya-G. GöksuÖzdoğan), Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar, ss. 271-298, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

 • Massey, D.S, Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A. &Taylor, J.E., (2014). “Uluslararası GöçKuramlarının Bir Değerlendirmesi”, (Çev.: Saniye Dedeoğlu, Burcu Oskay, Çağlar Özbek, İbrahim Sirkeci, M. Murat Yüceşahin), Göç Dergisi, 1(1): 11-46.

 • Sirkeci, İ. & Cohen, J.H. (2015). “Hareketlilik, Göç, Güvensizlik”, İdeal Kent Dergisi, 14: 8-21.

 • Şenses Özcan, N. (2015). “Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme: Küresel Dinamikler, Ulus-Devletler, Göçmenler”, İdeal Kent Dergisi, 15: 22-39.

 • Şirin Öner, A. (2012). “Göç Çalışmalarında Temel Kavramlar”, (Ed. G.I. Öner-N. A.Ş. Öner), Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar, ss.13-27, İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Toksöz, G. (2006). Uluslararası Emek Göçü. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 • https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/11/151110_grafiklerle_gocmen_krizi, Erişim Tarihi: 08 Ocak https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikler, Erişim Tarihi: 06 Ocak 2020.

 • https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2019, Erişim Tarihi: 09 Ocak 2020.https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/, Erişim Tarihi: 09 Ocak 2020.

 • https://www.yeniasir.com.tr/yasam/2015/09/06/multeci-draminin-merkezi-basmane “Yeniasır Mülteci dramının merkezi Basmane”, Erişim Tarihi: 08 Ocak 2020.

                                                                                                    
 • Article Statistics