Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarının (BOBİ FRS) Büyük ve Orta Boy İşletmelere Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2020-58
Language : null
Konu :
Number of pages: 1133-1141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm ülkeler tarafından ortak paydada buluşup muhasebenin rahatlıkla uygulanabilmesi amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Standartları (UFRS) oluşturulmuş ve UFRS’ye işlevsellik katarak, Büyük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin (BOBİ) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete ile BOBİ’ler için farklı bir muhasebe standardı (BOBİ FRS) çıkarılmıştır. Faaliyetteki işletmelerin çok büyük kısmının KOBİ’lerden oluştuğu ülkemizde özellikle BOBİ’lerin BOBİ FRS’leri uygulama noktasında hazır olup olmadıkları, araştırılabilir bir konu olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada; Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarının, Büyük ve Orta Büyüklükte İşletmeler tarafından bilinirliğinin ve uygunluğunun, BOBİ’lere sağlayacağı faydaların ve Büyük ve Orta Büyüklükte İşletmeler tarafından algılanan sakıncalarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı KOBİ’ler içerisinden Büyük ve Orta Büyüklükte İşletmeler statüsüne dahil olan işletmeler oluşturmaktadır. İşletmelerden toplanan veriler yüz yüze görüşme, e-posta ve faks gönderimi gibi yöntemler kullanılarak anket formları aracılığıyla elde edilmiş olup, toplanan verilerin analiz edilmesi sırasında çeşitli programlar kullanılarak; güvenilirlik analizleri ve tanımlayıcı analizler yapılmış ve ifadelerin ortalamaları alınarak sonuçlar yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

International Accounting Standards and Financial Reporting Standards (IFRS) have been established for meeting common denominator by all countries and for the easy implementation of accounting, and by adding functionality to IFRS, for the Official Gazette and SMEs dated July 29, 2017 to meet the needs of Large and Medium Sized Enterprises (SMEs). a different accounting standard (BOBI FRS) was issued. In our country, where most of the enterprises in operation are made up of SMEs, it is seen as a researchable subject whether or not SMEs are ready at the point of application of SME FRS. Therefore, in this research; It is aimed to determine the awareness and suitability of the SME FRS by the SMEs, the benefits it will provide to the SMEs and the drawbacks perceived by the SMEs. The universe of the research consists of SMEs registered in Çanakkale Chamber of Commerce and Industry, which are included in the status of SME. The data collected from businesses were obtained through questionnaire forms using methods such as face-to-face interview, e-mail and fax, and by using various programs during the analysis of the collected data; reliability analyzes and descriptive analyzes were done and the results were interpreted by averaging the expressions.

Keywords


 • Kurt, A. (2020). “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarının (BOBI FRS) Büyük ve Orta Boy İşletmelere

 • Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma”, International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 58; pp:1133-1141. BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ (BOBİ FRS) BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERE UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A Study On The Suitability Of Financial Reporting Standard For Large And Medium Size Enterprises (BOBI FRS) To Large And Medium Size Enterprises Öğr.Gör. Ahmet KURT Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Biga Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2430-3252 ÖZET Tüm ülkeler tarafından ortak paydada buluşup muhasebenin rahatlıkla uygulanabilmesi amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Standartları (UFRS) oluşturulmuş ve UFRS’ye işlevsellik katarak, Büyük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin (BOBİ) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete ile BOBİ’ler için farklı bir muhasebe standardı (BOBİ FRS) çıkarılmıştır. Faaliyetteki işletmelerin çok büyük kısmının KOBİ’lerden oluştuğu ülkemizde özellikle BOBİ’lerin BOBİ FRS’leri uygulama noktasında hazır olup olmadıkları, araştırılabilir bir konu olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada; Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarının, Büyük ve Orta Büyüklükte İşletmeler tarafından bilinirliğinin ve uygunluğunun, BOBİ’lere sağlayacağı faydaların ve Büyük ve Orta Büyüklükte İşletmeler tarafından algılanan sakıncalarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı KOBİ’ler içerisinden Büyük ve Orta Büyüklükte İşletmeler statüsüne dahil olan işletmeler oluşturmaktadır. İşletmelerden toplanan veriler yüz yüze görüşme, e-posta ve faks gönderimi gibi yöntemler kullanılarak anket formları aracılığıyla elde edilmiş olup, toplanan verilerin analiz edilmesi sırasında çeşitli programlar kullanılarak; güvenilirlik analizleri ve tanımlayıcı analizler yapılmış ve ifadelerin ortalamaları alınarak sonuçlar yorumlanmıştır. Anahtar Kelimeler: BOBİ FRS, Uluslararası Finansal RaporlamaStandartları, KOBİ TFRS

                                                                                                    
 • Article Statistics