Ud Eğitiminde Kullanılan Yayınlanmış Metodların Düzeyleri Bakımından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-56
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 670-683
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ud eğitimi süresince teknik davranışları belirlemek, teknik davranışların düzeylerinin ud öğreticilerinin görüşleri ile ne derece tutarlı olduğunu saptamaktır. Araştırmada betimsel ve nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu kültür bakanlığı toplulukları sanatçıları ve öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla uzman görüşleri doğrultusunda 13 teknik davranış belirlenmiş ve 10 sorudan oluşan görüşme formu hazırlanmıştır. Bu teknikler başlangıç, ileri düzey ve diğer teknikler olmak üzere 3 ayrı grupta belirtilmiştir. Başlangıç teknikler; Tutuş ve oturuş, ud hakkında genel bilgi, mızrap tutuşu, udun akordu ve ud teli değiştirme, İleri düzey teknikler; Mızrap vuruş teknikleri, dizi, makam, pozisyon çalışmaları, vibrato, usul çalışmaları, portamento-glissando, grupetto, tremolo, flajöle, diğer teknikler; Taksim, süsleme ve transpoze çalışmaları olarak belirlenmiş ve yayınlanmış bazı metotlarda başlangıç, ileri düzey ve diğer tekniklerin eksiklikleri gözlenmiştir. Metotlarda bulunan başlangıç, ileri düzey ve diğer tekniklerden tutuş ve oturuş, mızrap tutuşu, ud’un akordu, mızrap vuruş teknikleri, dizi, makam, pozisyon etütleri ve usûl çalışmalarının metotların tamamında, ud hakkında genel bilgi, portamento-glissando, süsleme çalışmaları büyük bir kısmında, grupetto, flajole, tremolo, taksim ve transpoze çalışmalarının kısmen, ud teli değiştirme tekniğinin ise sadece bir metotta olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the technical behavior during the oud education, to determine to what extent the level of technical behavior is consistent with the opinions of the oud instructors. Descriptive and qualitative research models are used in the study. The ministry of culture community artists and lecturers constitute the study group of research. In the study 13 technical behavior are identified in accordance with the opinion of experts and be prepared interview forms consisting of 10 questions. These techniques are expressed in three seperate groups including starting techniques advanced techniques and other techniques.Starting techniques; grip and posture, general information about oud, plectrum grip, accord of oud and changing oud wire, the advanced techniques are determined as plectrum stroke techniques, series, office, position studies, vibrato, process studies, portamento-glissando, grupetto, tremolo, flageolet, other techniques; improvisation, ornaments play, transposition and lacks of starting techniques and advanced techniques are observed in some published methods. Initial and advanced techniques situated in methods are seen thorougly in grip and posture, plectrum grip, accord of oud, plectrum stroke techniques, series, office, position studies, process studies, in the majority of general information about oud, portamento-glissando, flageolet and changing oud wire is seen in only one method.

Keywords