Öğretmen Adaylarının Sanat ve Yaratıcılığa İlişkin Metaforları

Author :  

Year-Number: 2020-57
Language : null
Konu :
Number of pages: 918-924
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmen adaylarının sanat ve yaratıcılığa ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar yoluyla belirlemeyi hedefleyen bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomonolojik desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 ve 2019-2020 öğretim yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında, sanat eğitimi dersini alan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 87 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğretmen adayları tarafından sanata ilişkin 21, yaratıcılığa ilişkin 22 olmak üzere, 43 geçerli metafor üretilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla, araştırmada, öğretmen adaylarının sanat ve yaratıcılığı hangi metaforlarla nitelediklerini belirlemek amacıyla, onlara “Sanat……………gibidir, çünkü…………” ve “Yaratıcılık…………gibidir, çünkü…………” şeklinde görüşlerini belirtmeleri istenen anketler verilip 25 dakika süre verilmiştir. Çalışmada verilerin analizi için “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının sanat ve yaratıcılığa ilişkin metaforları somut ve soyut olmak üzere iki kategori altında toplanmıştır. Sanata ilişkin somut kategorisinde; 13, soyut kategorisinde 7 geçerli metafor üretilmiştir. Bu metaforlardan en yüksek frekansa sahip olanlar; somut kategorisinde; güneş (4), su (3) ve kitap (3) metaforlarıdır. Soyut kategorisinde ise; özgürlük (2), dil (2) ve mutluluk (2) metaforlarıdır. Yaratıcılığa ilişkin somut kategorisinde 15, soyut kategorisinde 7 geçerli metafor üretilmiştir. Bu metaforlardan en yüksek frekansa sahip olanlar; güneş (4), çocuk (2), pusula (2) ve doğa (2) metaforlarıdır. Soyut kategorisinde ise; iç ses (2) ve bilinçaltı (2) metaforlarıdır. Sanata ilişkin metaforlar, öğretmen adaylarının sanatı daha çok güzellik ve beğeni duygusu açısından betimlediklerini göstermektedir. Yaratıcılığa ilişkin metaforlar ise öğretmen adaylarının yaratıcılığı, ürün/teknik/araç-gereç bağlamında değerlendirdiklerini göstermektedir. Öğretmen adaylarının hem sanat hem de yaratıcılığa ilişkin geliştirdikleri metaforların somut kategorisinde yoğunlaşması da bunun bir sonucu olarak düşünülebilir.

Keywords

Abstract

For this study,which aims to determine the perceptions that the teacher candidates own regarding art and creativity through metaphors, phenomological design which is one of the qualitative research designs is used. The research study sample group was formed by 87 seniors tudents,who participated this current study voluntarily and received art education course, studying in Basic Education Classroom Teaching Department of Education Faculty at Amasya University in 2017-2018 and 2019-2020 academic years. By teacher candidates 21 metaphors regarding art and 22 metaphors regarding creativity, in total 43 prevailing metaphors were generated. In order to gather data and to determine which metaphors teacher candidates use to describe art and creativity, the candidates were given a questionnaire and asked to express their opinions in 25 minutes with sentences like “Art is like…………..,because …………” and “Creativity is like …………… because…………”. For analysing the data, contentanalysis method was used. Teacher candidates’ metaphors regarding art and creativity was gathered in two groups including concrete and abstract. Regarding art, 13 concrete and 7 abstract prevailing metaphors were generated. The metaphors with the highest frequency in concrete category were sun (4), water (3) and book (3) metaphors and in abstract category they were freedom (2), language (2) and happiness (2) metaphors. In concrete category regarding creativity 15 metaphors and in abstract category 7 prevailing metaphors were generated. The metaphors with the highest frequency in concrete category were sun (4), child (2), compass (2) andnature (2) metaphors and in abstract category they were inner voice (2) and subconcious (2) metaphors. The metaphors regarding art show that teacher candidates delineate art in terms of beauty and sense of appreciation. On the otherhand, the metaphors regarding creativity demonstrate that teacher candidates appraise creativity in the context of product / technical / tools. The metaphors developed by teacher candidates regarding both art and creativity being intensified in concrete category can be concieved as a result of this.

Keywords


 • Zeren Nalinci, G. & Yapıcı, M. (2020). “Öğretmen Adaylarının Sanat ve Yaratıcılığa İlişkin Metaforları”, International Social Sciences

 • Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 57; pp:918-924. ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT VE YARATICILIĞA İLİŞKİN METAFORLARI Teacher Candidates' Mettaphors Regarding Art and Creativity Dr. Öğr. Üyesi. Gülbin ZEREN NALİNCİ Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, AMASYA / TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6873-4551 Öğr. Gör. Mehmet YAPICI Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, AMASYA / TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8442-9239 ÖZET Öğretmen adaylarının sanat ve yaratıcılığa ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar yoluyla belirlemeyi hedefleyen bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomonolojik desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 ve 2019-2020 öğretim yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında, sanat eğitimi dersini alan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 87 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğretmen adayları tarafından sanata ilişkin 21, yaratıcılığa ilişkin 22 olmak üzere, 43 geçerli metafor üretilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla, araştırmada, öğretmen adaylarının sanat ve yaratıcılığı hangi metaforlarla nitelediklerini belirlemek amacıyla, onlara “Sanat……………gibidir, çünkü…………” ve “Yaratıcılık…………gibidir, çünkü…………” şeklinde görüşlerini belirtmeleri istenen anketler verilip 25 dakika süre verilmiştir. Çalışmada verilerin analizi için “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının sanat ve yaratıcılığa ilişkin metaforları somut ve soyut olmak üzere iki kategori altında toplanmıştır. Sanata ilişkin somut kategorisinde; 13, soyut kategorisinde 7 geçerli metafor üretilmiştir. Bu metaforlardan en yüksek frekansa sahip olanlar; somut kategorisinde; güneş (4), su (3) ve kitap (3) metaforlarıdır. Soyut kategorisinde ise; özgürlük (2), dil (2) ve mutluluk (2) metaforlarıdır. Yaratıcılığa ilişkin somut kategorisinde 15, soyut kategorisinde 7 geçerli metafor üretilmiştir. Bu metaforlardan en yüksek frekansa sahip olanlar; güneş (4), çocuk (2), pusula (2) ve doğa (2) metaforlarıdır. Soyut kategorisinde ise; iç ses (2) ve bilinçaltı (2) metaforlarıdır. Sanata ilişkin metaforlar, öğretmen adaylarının sanatı daha çok güzellik ve beğeni duygusu açısından betimlediklerini göstermektedir. Yaratıcılığa ilişkin metaforlar ise öğretmen adaylarının yaratıcılığı, ürün/teknik/araç-gereç bağlamında değerlendirdiklerini göstermektedir. Öğretmen adaylarının hem sanat hem de yaratıcılığa ilişkin geliştirdikleri metaforların somut kategorisinde yoğunlaşması da bunun bir sonucu olarak düşünülebilir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, sanat, yaratıcılık, metafor

                                                                                                    
 • Article Statistics