Kadın İntiharları Üzerine Bir Araştırma: Van Örneği

Author :  

Year-Number: 2020-56
Language : null
Konu :
Number of pages: 624-633
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de intihar vakaları üzerine yapılmış son dönem çalışmalarda kadın intiharları önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşen intiharlar söz konusu olduğunda bu konunun belirgin bir şekilde ön plana çıktığı görülmektedir. Geleneksel dokudan modern bir yaşama evrilme eğilimleri, ataerkil yapının genelde bireyi özelde ise kadını kuşatan sosyolojik bariyerleri, kadın-erkek ilişkileri, kentleşme süreçleri gibi birçok açıdan değerlendirilebilen kadın intiharlarının yerel sosyolojik örüntülerden bağımsız ele alınması zor görünmektedir. Bu açıdan bu çalışma, 2015 yılında vuku bulmuş 28 kadın intiharını Van ili özelinde mercek altına almaktadır. Çalışma, intihar eylemini gerçekleştiren kadınların yaş, eğitim durumu, meslek ve ikamet mahalli gibi değişkenler üzerinden sosyo-demografik özelliklerini, aile sosyo-ekonomik yapılarını, intihar biçimlerini ve son dönemde ortaya koydukları davranış kalıplarını anlamaya ve anlamlandırmaya odaklanan bir çerçeveye sahiptir. Araştırmanın bulguları 2015 yılında intihar olduğu kesinleşen her vakanın ardından aile ve yakın çevre ile yapılan anket ve derinlemesine görüşme verilerine dayanmaktadır. Elde edilen verilerin çizdiği panoramik fotoğrafta, 2015 yılında Van’da gerçekleşen kadın intiharlarının cereyan ettiği düşük bir sosyo-ekonomik katmanın varlığı ve söz konusu sosyal katmanda yerleşik hal almış bir toplumsallığı kadının kendi bedeni üzerinde cinayet işleyerek aşma/var olma girişiminin izleri görülmektedir.

Keywords

Abstract

Female suicide has a significant place in the recent studies focus on suicide cases in Turkey. This issue comes into prominance especially in scope of suicides which were seen in the Eastern and Southern Eastern Region of Turkey. Female suicide, which is evaluated in scope of the social transformation from traditional to modern life, sociological barriers of patriarchal social structure that environs individuals in general but specifically woman, woman-man relationships, urbanization processes; cannot be handled out of the local sociological patterns easily. In this scope, this study focuses on 28 female suicides which was happened in Van in 2015. This study aims to understand and explain the socio-demographical characteristics based on the variables such as age, educational background, occupation and the district of residence; socio-economic status of the family; suicide methods and recent behaviour patterns of the female suicides. The research findings are based on the survey and in-depth interviews with the family and local environment of each cases which was determined as a suicide in 2015. In the paranoramic photograph which was taken by the data, it is seen that there is both a low socio-economic layer in which female suicides were happened in Van in 2015 and some traces of attempts of some women to be exist/ to overcome with a social structure which was located in that social layer by committing a crime on their own bodies.

Keywords


 • Parin, S. (2020). “Kadın İntiharları Üzerine Bir Araştırma: Van Örneği”, International Social Sciences Studies Journal, (e-

 • ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 56; pp:624-633. KADIN İNTİHARLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: VAN ÖRNEĞİ A Research On Femal's Suicides: A Van Example Doç. Dr. Suvat PARİN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Van/TÜRKİYE ÖZET Türkiye’de intihar vakaları üzerine yapılmış son dönem çalışmalarda kadın intiharları önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşen intiharlar söz konusu olduğunda bu konunun belirgin bir şekilde ön plana çıktığı görülmektedir. Geleneksel dokudan modern bir yaşama evrilme eğilimleri, ataerkil yapının genelde bireyi özelde ise kadını kuşatan sosyolojik bariyerleri, kadın-erkek ilişkileri, kentleşme süreçleri gibi birçok açıdan değerlendirilebilen kadın intiharlarının yerel sosyolojik örüntülerden bağımsız ele alınması zor görünmektedir. Bu açıdan bu çalışma, 2015 yılında vuku bulmuş 28 kadın intiharını Van ili özelinde mercek altına almaktadır. Çalışma, intihar eylemini gerçekleştiren kadınların yaş, eğitim durumu, meslek ve ikamet mahalli gibi değişkenler üzerinden sosyo-demografik özelliklerini, aile sosyo-ekonomik yapılarını, intihar biçimlerini ve son dönemde ortaya koydukları davranış kalıplarını anlamaya ve anlamlandırmaya odaklanan bir çerçeveye sahiptir. Araştırmanın bulguları 2015 yılında intihar olduğu kesinleşen her vakanın ardından aile ve yakın çevre ile yapılan anket ve derinlemesine görüşme verilerine dayanmaktadır. Elde edilen verilerin çizdiği panoramik fotoğrafta, 2015 yılında Van’da gerçekleşen kadın intiharlarının cereyan ettiği düşük bir sosyo-ekonomik katmanın varlığı ve söz konusu sosyal katmanda yerleşik hal almış bir toplumsallığı kadının kendi bedeni üzerinde cinayet işleyerek aşma/var olma girişiminin izleri görülmektedir. Anahtar Kavramlar: Kadın İntiharları, Van, 2015.

                                                                                                    
 • Article Statistics