Qasım Soleımani Suikastının İran Basınında Yansımaları Ve Düşman Sunumu (İran İslam Cumhuriyeti Mehrnews Ve Keyhan Gazetesi Örneği)

Author :  

Year-Number: 2020-56
Language : null
Konu :
Number of pages: 567-577
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Basın, kamuoyunu hazırlaması, değerleri sunması ve ideolojik verileri kitlelere aktarma noktasında önemli bir kitle iletişim aracıdır. Basın aracılığı ile birlikte toplumsal formasyonlarda dönüşümler daha hızlı olabilmekte, iktidar erkleri de bu durumu kendi lehine kullanabilmektedir. Basında düşman sunumu, düşman konumundaki kişi, ülke yada gruplara yönelik değersizleştirme ve meşruluğunu azaltma çabasının işlerlik kazandırılmasıdır. İktidarlar düşman sunumu ile birlikte ideolojik ve değersel söylem pratiklerini şekillendirerek meşruluk kazanma amacını da gütmekte, bazı durumlarda ise yönetimsel pratiklerini bir onaylama güdüsü içerisine de girmektedir.Bu noktada basının önemi kesinlikle görmezden gelinmemelidir. Bu çalışmanın amacı 3 Ocak 2020 tarihinde Irak’ın başkenti Bağdat’ ta bir suikast sonucunda hayatını kaybeden İran Kudüs Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Qasım Soleimani suikastının İran yazılı basınında ele alışını irdelemektir. Bu doğrultuda araştırmada söylem analizi yöntemi kullanılmış, söylemlerin dinamik yapıları ve söylemsel ötekileştirme ve nefret söylemlerinin boyutlarının tespiti amaçlanmıştır. Bu çalışmada bir ‘’düşman’’ çerçevesi içerisinde değersel pratik ve söylemleri ortaya çıkarma amacımın sebebi İran’da son yıllarda değersel çatışma alanlarının giderek derinleşmesidir. İran’da rejime ve İstihbarat örgütüne yakınlığı ile bilinen ana akım basın mecralarında da bu değersel söylem ve pratiklerin etkin bir şekilde yansıtıdığı açıkça görünmektedir. Çalışma genellikle İran dış politika söylemlerinin ağırlıklı olduğu Mehrnews internet gazetesi ve Keyhan gazetesi ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda Qasım Soleimani suikastının Mehrnews ve Keyhan İnternational gazetelerinde geniş bir yer yerildiği, genel olarak bürokratik kişilerin söylemlerine yer verildiği, söylemsel pratiklerinin daha çok nefret ve değersel söylem ile şekillendiği ve bu suikastı ideolojik bir bağlamda sunumunun gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır

Keywords

Abstract

The press is an important mass media tool for preparing the public, presenting the values and transferring the ideological data to the masses. With the press, transformations can be faster in social formations and power powers can use this situation in their favor. The presentation of the enemy in the press is the implementation of the effort to reduce the legitimacy and value of the enemy, the country or the groups. The governments, together with the presentation of the enemy, also aim at gaining legitimacy by shaping the ideological and valuable discourse practices, and in some cases, the incentive to approve their administrative practices should not be ignored at this point. The aim of this study is to investigate the assassination of the Iranian Jerusalem Revolutionary Guards Army commander, Qasım Soleimani, in the Iranian press, on January 3, 2020, after an assassination in Baghdad, the capital of Iraq. Accordingly, discourse analysis method was used in the research, and the dynamic structure of discourses and determination of the dimensions of discursive otherization and hate speech were aimed. In this study, the reason for my purpose to reveal valuable practices and discourses within the framework of an "enemy" is that the areas of valuable conflict have deepened in Iran in recent years. It is clearly seen that these valuable discourses and practices are effectively reflected in the mainstream media, which are known for their proximity to the regime and the intelligence organization in Iran. The study is usually limited to the Mehrnews internet newspaper and Keyhan newspaper, where Iranian foreign policy discourses are dominant. As a result of the study, it was concluded that the assassination of Qasım Soleimani has a wide place in Mehrnews and Keyhan International newspapers, the discourse of bureaucratic people in general, their discursive practices are mostly shaped by hate and valuable discourse and that this assassination is presented in an ideological context. Keywords: Press, Enemy Presentation, Public Opinion, Iran, Mehrnews and Keyhan newspaper

Keywords


 • Görgülü, Y. (2020). “Qasım Soleımani Suikastının İran Basınında Yansımaları Ve Düşman Sunumu (İran İslam Cumhuriyeti

 • pp:567-577. QASIM SOLEIMANİ SUİKASTININ İRAN BASININDA YANSIMALARI VE DÜŞMAN SUNUMU (İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MEHRNEWS VE KEYHAN GAZETESİ ÖRNEĞİ) The Reflections Of The Qasim Soleimani Assy İn İran Press And The Enemy Presentation (Example Of The İslamic Rebuplic Of Iran Mehrnews And Keyhan Newspaper) Yusuf GÖRGÜLÜ Fırat Üniversitesi, İletişim Bilimleri A.B.D Tezli Yüksek Lisans Mezunu, Elazığ/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8196-0948 ÖZET Basın, kamuoyunu hazırlaması, değerleri sunması ve ideolojik verileri kitlelere aktarma noktasında önemli bir kitle iletişim aracıdır. Basın aracılığı ile birlikte toplumsal formasyonlarda dönüşümler daha hızlı olabilmekte, iktidar erkleri de bu durumu kendi lehine kullanabilmektedir. Basında düşman sunumu, düşman konumundaki kişi, ülke yada gruplara yönelik değersizleştirme ve meşruluğunu azaltma çabasının işlerlik kazandırılmasıdır. İktidarlar düşman sunumu ile birlikte ideolojik ve değersel söylem pratiklerini şekillendirerek meşruluk kazanma amacını da gütmekte, bazı durumlarda ise yönetimsel pratiklerini bir onaylama güdüsü içerisine de girmektedir. Bu noktada basının önemi kesinlikle görmezden gelinmemelidir. Bu çalışmanın amacı 3 Ocak 2020 tarihinde Irak’ın başkenti Bağdat’ ta bir suikast sonucunda hayatını kaybeden İran Kudüs Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Qasım Soleimani suikastının İran yazılı basınında ele alışını irdelemektir. Bu doğrultuda araştırmada söylem analizi yöntemi kullanılmış, söylemlerin dinamik yapıları ve söylemsel ötekileştirme ve nefret söylemlerinin boyutlarının tespiti amaçlanmıştır. Bu çalışmada bir ‘’düşman’’ çerçevesi içerisinde değersel pratik ve söylemleri ortaya çıkarma amacımın sebebi İran’da son yıllarda değersel çatışma alanlarının giderek derinleşmesidir. İran’da rejime ve İstihbarat örgütüne yakınlığı ile bilinen ana akım basın mecralarında da bu değersel söylem ve pratiklerin etkin bir şekilde yansıtıdığı açıkça görünmektedir. Çalışma genellikle İran dış politika söylemlerinin ağırlıklı olduğu Mehrnews internet gazetesi ve Keyhan gazetesi ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda Qasım Soleimani suikastının Mehrnews ve Keyhan İnternational gazetelerinde geniş bir yer yerildiği, genel olarak bürokratik kişilerin söylemlerine yer verildiği, söylemsel pratiklerinin daha çok nefret ve değersel söylem ile şekillendiği ve bu suikastı ideolojik bir bağlamda sunumunun gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Basın, Düşman Sunumu, Kamuoyu, İran, Mehrnews ve Keyhan Gazetesi

                                                                                                    
 • Article Statistics