An Analysis Of Constitutional Changes In Turkey Between 2007 And 2017 In Terms Of Political Business Cycle Theories

Author :  

Year-Number: 2020-56
Language : null
Konu :
Number of pages: 693-703
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir ülkenin ekonomik istikrarı, yapılan hukuksal düzenlemelere bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu paralelde hukuk ve ekonomi yaklaşımı özelinde hukuk cephesinde alınan kararların ekonomi üzerindeki etkisinin incelenmesi gerekmektedir. Özellikle seçim döneminde yeniden seçilebilmek için iktidar partisi iktisat politikası araçlarını manipüle etmektedir. Dolayısıyla yasama süresi ve erken seçim kararı açısından hukuksal düzenlemeler yapılması iktisat politikası araçlarının kullanımına bağlı olarak ekonomik istikrarın değişimine neden olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de 1982 anayasası, 2007 ve 2017 anayasa değişiklikleri incelenerek erken seçim ve yasama süresindeki farklılaşmaların ekonomiye olan etkisi analiz edilmiştir. Yapılan hukuki düzenlemelere göre 2007-2017 döneminde yasama süresi 4 yıl olduğu için göre daha sık bir şekilde politik konjonktürün oluştuğu söylenebilir. 2017 değişiklikleriyle birlikte yasama süresinin 5 yıla çıkarılması sonucu önceki döneme göre daha uzun aralıklarla politik konjonktürün görüleceği tahmin edilmektedir. İlave olarak iktidar, yasama döneminin bitiminden önce ekonomik göstergelerin en iyi olduğu zamana göre erken seçim kararı alabilir. Ancak 2017 değişiklikleriyle birlikte meclis ve Cumhurbaşkanının erken seçim kararı almasının zorlaştığı görülmektedir. Bu nedenle 2017 yılı değişikliğiyle birlikte önceki dönemlere göre iktidarın seçimsel kaygılardan ötürü iktisat politikası araçlarını kullanma ihtimalinin azalacağı beklenmektedir. Ayrıca buna bağlı olarak Türkiye’de içsel seçim teorilerinin ortaya çıkma ihtimalinin azalacağı söylenebilir.

Keywords

Abstract

The economic stability of a country varies depending on the legal regulations. In this parallel, it is necessary to examine the impact of the decisions taken on the legal front on the basis of the law and economics approach. In particular, the incumbent party manipulates economic policy instruments in order to be re-elected during the election period. Therefore, making legislative arrangements in terms of legislative period and early election decision leads to a change in economic stability depending on the use of economic policy instruments. In this study, the 1982 constitution, 2007 and 2017 constitutional changes in Turkey were examined and the impact of early elections and legislative period changes on the economy was analyzed. According to the legal regulations, since the legislative period is 4 years in 2007-2017 period, it can be said that the political conjuncture occurs more frequently. It is estimated that the political conjuncture will be seen at longer intervals compared to the previous period as a result of increasing the legislative period to 5 years with the 2017 changes. In addition, the incumbent party may decide early elections before the end of the legislative period according to the time when economic indicators are best. However, with the 2017 amendments, it seems that it is difficult for the parliament and the president to make an early election decision. Therefore, with the 2017 amendments, it is expected that the possibility of using economic policy instruments will decrease due to the elective concerns of the incumbent party compared to the previous periods. In addition, it can be said that there will be a decrease in the possibility of internal election theories in Turkey.

Keywords


 • Tayyar, A.E. & Eryılmaz, F. (2020). “An Analysis Of Constitutional Changes In Turkey Between 2007 And 2017 In Terms Of Political

 • Business Cycle Theories”, International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 56; pp:693-703. AN ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL CHANGES IN TURKEY BETWEEN 2007 AND 2017 IN TERMS OF POLITICAL BUSINESS CYCLE THEORIES Türkiye’de 2007 İle 2017 Yılları Arasındaki Anayasa Değişikliklerinin Politik Konjonktür Teorileri Açısından İncelenmesi Dr. Ahmet Emrah TAYYAR ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2823-1700 Asts. Prof. Filiz ERYILMAZ Bursa Uludağ University, School of economics and public administration, Economics, Bursa/TURKEY ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-3010-8421 ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics