Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Göç Sürecinde “Kadın”

Author :  

Year-Number: 2020-56
Language : null
Konu :
Number of pages: 684-692
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze yapılan çalışmalar meydana gelen göç süreçlerinde toplumsal cinsiyetin temel bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Göç çalışmaları hem sosyoloji hem de diğer sosyal bilimler açısından büyük öneme sahip olmakla birlikte, göçün sebep sonuçlarının, göç sürecinin, bu süreçte ve sonucunda göçmenlerin yaşamlarında meydana gelen sosyal değişmelerin ve daha birçok toplumsal konuların ele alındığı bir alandır. Göç çalışmalarının yanı sıra, özellikle sosyoloji alanındaki diğer bir önemli çalışma alanı toplumsal cinsiyettir.

Göç hareketlerinde yaşanan değişimlerle birlikte geçmişten günümüze göç eden kadın sayısının hızlı bir biçide artış göstermesi toplumsal cinsiyet odaklı yeni bir yaklaşımla çalışmayı gerekli kılmaktadır.  Bu çalışma sosyolojinin iki önemli alanı olan toplumsal cinsiyet ve göç konularını birlikte ele alırken 'kadın'ın bu süreçteki konumunu anlamaya çalışmaktadır. Toplumsal cinsiyetin göçün neden ve sonuçlarını etkileyen sosyal ilişkiler ve yapıları nasıl şekillendirdiğini görebilmek adına toplumsal cinsiyet ve göç arasındaki ilişki incelenmelidir.

Nitekim toplumsal cinsiyet kavramsalı kadının hem aile hem de sosyal platformda çeşitli yoksunluklara, kayırmalara maruz kalmasına ve erkeğin gölgesinde ikinci planda kalan bir hayat yaşamasına neden olmaktadır. Bu durum çalşmamızın ana teması olan göç sürecindeki kadın perspektifinde de kendini göstermiştir. Kadınlar erkeklere göre göç sürecinin pasif elemanları olmanın yanı sıra görünmezlikleriyle birlikte göçün olumsuz gelişim şartlarını ve zorlayıcı sonuçlarını daha keskin bir biçimde hissetmekte ve yaşamaktadırlar.

Yapılan bu çalışma ve diğer bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu tespitlerden yararlanarak şunu söyleyebiliriz ki, sosyolojik pencereden baktığımızda toplumsal cinsiyet kalıplarının temelini oluşturduğu göçün kadın(sı)laşması kavramsalı incelenme ve değerlendirilerek farklı perspektiflerle ele alınması gereken önemli bir dönüşümü ifade etmektedir. Bu alanda bilimsel geçerliliği ve güvenirliği olan sonuçların elde edilebilmesi için yapılan çalışmalarda kadın ve göç bir bütün olarak ele alınmalı, hatta sadece kadın ve göç başlığı altında uluslararası daha kapsalı ve çok yönlü çalışmalarda bulunulmalıdır.

Keywords

Abstract

Studies conducted from past to present reveal that gender has a fundamental importance in migration processes. Although migration studies are of great importance for both sociology and other social sciences, it is an area where the causes of migration, migration process, social changes occurring in this process and as a result, migrants' lives and many other social issues. Besides immigration studies, another important field of study, especially in the field of sociology, is gender.

The rapid increase in the number of women migrating from past to present along with the changes in migration movements makes it necessary to work with a new gender-oriented approach. While this study deals with two important areas of sociology, gender and migration, it tries to understand the position of 'women' in this process. The relationship between gender and migration should be examined to see how gender shapes social relationships and structures that affect the causes and consequences of migration.

As a matter of fact, the concept of gender causes women to be exposed to various deprivations, favoritism and to live a second life in the shadow of the man both in the family and social platform. This situation also manifested itself in the perspective of women in the migration process, which is the main theme of our study. In addition to being passive elements of the migration process, men feel and experience the negative development conditions and compelling results of migration more sharply with their invisibility.

Taking advantage of the findings put forward by this study and other scientific studies, we can say that when we look through the sociological window, the concept of women (immigration), which is the basis of gender patterns, expresses an important transformation that should be examined with different perspectives by examining and evaluating the concept. In order to achieve results with scientific validity and reliability in this field, women and migration should be handled as a whole, and even more comprehensive and multidimensional studies should be conducted only under the title of women and migration.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics