Kanun Metotlarında Yer Alan Örnek Eserlerin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2020-56
Language : null
Konu :
Number of pages: 644-656
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yayımlanmış kanun metotlarındaki örnek eserlerin form, makâm ve bestecisi yönünden incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırmalardan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye’de yayımlanmış yedi kanun metodu oluşturmaktadır. Bulgular kendi içerisinde; metotlarda kullanılan örnek eserlerin belirlenmesi, metotlarda yer alan örnek eserlerden ortak ve farklı olanların belirlenmesi, metotlarda yer alan örnek eserlerin form ve makâm yapıları ile birlikte metotlarda yer alan bestecilerin tespiti bakımından sınıflandırılmıştır. Araştırma; kanun için yazılan metotların ortak ve farklı yönlerinin tespit edilerek değerlendirilmesi ve bu sayede yeni görüşlerle kanun için yapılacak olan bu ve benzeri çalışmalara katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır. Araştırma sonucunda; yedi kanun metodunun belli makâm, form ve bestecilerden seçilen örnek eserler bakımından benzer ve farklı yönlerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the sample works in qanun (zither) methods published in Turkey in terms of form, maqam and composer. In the study, one of the qualitative research methods, document analysis method was used. The seven qanun methods published in Turkey constitute the sample group of the study. The findings were classified among themselves in terms of determining the sample works used in the methods, determining the common and different works among the samples included in the methods, and identifying the form and maqam structures of the sample works included in the methods as well as the composers in the methods. The study is important in that it seeks to determine and evaluate the common and different aspects of the methods written for qanun, and contribute to similar studies to be conducted on qanun with the new perspectives it will provide. As a result of the research, it was concluded that the seven qanun methods had similar and different aspects in terms of sample works chosen among certain maqam, form composers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics