Nitel Bir Araştırma Tekniği Olarak: Görüşme

Author :  

Year-Number: 2020-56
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 547-552
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görüşme nitel araştırmalarda sık tercih edilen, sosyal gerçekliği ortaya çıkarmada derinlemesine araştırma yapmak için kullanılan bir veri toplama tekniğidir. Görüşülen kişiler ile yüz yüze veri toplamak araştırmanın derinliğini artıran bir faktördür. Sosyal bilimlerde çalışılan şiddet, ihmal, istismar, kadın, çocuk, evlilik, farkındalık, algı farklılıkları vb. birçok konuda verilerin toplanmasında görüşme türleri kullanılmaktadır. Görüşme sürecinde elde edilen veriler nicel araştırmalar gibi sayılar ile işlenememekte olup görüşme sürecinde konu ile ilgili birçok faktör ortaya çıkmaktadır. Bu faktörlerin değerlendirilmesi ve verilerin işlenmesi çok boyutlu bir süreci kapsamaktadır. Bu süreci başarı ile sürdürmek ve sonuca ulaşmak için nitel bir araştırma yöntemi olan görüşmenin bilinmesi ve anlamlandırılabilmesi önemli bir unsurdur. Bu kapsamda makalede, araştırma tekniklerinde kullanılmakta olan görüşme tekniği ve türleri açıklamak amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilen araştırmalarda sosyal gerçekliği kavrama sürecinde görüşme tekniğinin kullanılmasının yeri, önemi, gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bir araştırma tekniği olarak görüşmenin ne olduğu, gerekçesi, görüşme türleri, görüşmenin uygulanması, görüşme yapılacak kişilerin seçilmesi, görüşmenin yönetilmesi, görüşme sürecinde verilerinin kaydedilmesi, görüşme verilerinin çözümlenmesi, görüşme tekniğinin kuvvetli ve zayıf yönleri gibi konularda genel değerlendirme yapmak amaçlanmış olup çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Interview is a data collecting technique which is often preferred to research in details to elicit social reality. Face to face data collecting from the interviewed people is a detailing factor. Interviewing types are used to collect data for abuse, women, children, awareness, violence, sense differences etc. which are studied in Social Studies. The data which is gathered as a result of the interview can’t be handled through numbers, during the interview many factors come into view. It’s a multidimensional process to handle and study these factors. It’s an important factor to know and interpret research type: interview, to maintain and come to result. As a research method, interview and interview types are aimed to explain in this article. In the researches held, the place, importance and necessity of the interview technique are pointed. As a research technique what interview is, Its reason, types of interview, applying interview, how to choose people to interview, how to direct an interview, saving the data during the interview, to solve the data of the interview, to evaluate generally are aimed during this study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics