Medya Destekli Güncel Biyoloji Konularının Öğretimi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Author:

Year-Number: 2020-56
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 535-546
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, medya destekli güncel biyoloji konularının öğretimi ile ilgili öğretmen adaylarının görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında Biyoloji Özel Konular dersine devem eden 53 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubuna Biyoloji Özel Konular dersi kapsamında 10 hafta boyunca medya destekli güncel biyoloji konuları işlenmiştir. Dersin sonunda öğretmen adaylarına 7 adet açık uçlu sorulardan oluşan bir form dağıtılmış ve öğretmen adaylarının vermiş oldukları yanıtlar içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda; öğretmen adaylarının bilgiye erişimde kullandıkları kanalların instagram, twitter, Google arama motoru, facebook, youtube, bilimsel dergiler, haber programları, kitaplar, ansiklopediler, belgeseller ve gazeteler şeklinde sıralamışlardır. Ayrıca bu iletişim kanallarından edindikleri güncel bilgileri günlük yaşamlarıyla daha fazla ilişkilendirebildiklerini ifade etmişlerdir. Güncel bilgilerin derste kullanılması, derslerin eğlenceli geçmesi, derse olan ilginin artması, hızlı öğrenmenin gerçekleşmesi, bilgilerin akılda kalıcılığının artması, ders başarılarının artması, öğrencilerin bilinç düzeyinin artması gibi pek çok faydasından bahsedilirken; güncel bilgilere erişimde doğru kaynaktan doğru bilgiye ulaşımın zor olması, bu bilgilerin sınıfta kullanılması zaman kaybına ve konunun dağılmasına yol açması, öğrencilerin sıkılması, öğrencilerde önyargının oluşması ve öğrencileri hazıra alıştırması gibi olumsuz yönlerine de değinilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the views of prospective teachers about teaching biology subjects supported by media were tried to be determined. For this purpose, case study design, one of the qualitative research methods, was used in the study. The study group of the research consists of 53 prospective teachers who continue to Biology Special Topics in Science Teaching Department. Within the scope of Biology Special Topics course, current biology topics supported by media were covered for 10 weeks. At the end of the course, a form consisting of 7 open-ended questions was distributed to the prospective teachers and their responses were analyzed with the content analysis technique. As a result of data analysis; they used instagram, twitter, Google search engine, facebook, youtube, scientific journals, news programs, books, encyclopedias, documentaries and newspapers. They also stated that they could relate the current information obtained from these communication channels to their daily lives more. The use of up-to-date information in the course, fun of the lessons, increased interest in the course, the realization of rapid learning, increased knowledge retention, increased course success, increased awareness of students such as many benefits; It is also mentioned that the access to the right information from the right source is difficult in accessing the current information, the use of this information in the classroom leads to loss of time and dissemination of the subject, boredom of the students, the formation of prejudice in the students and the accustomed to the students' readiness.

Keywords