Görme Engelli Çocukların ve Ailelerinin Kişisel Değerleri ile Bu Değerler Üzerinde Etkisi Olan Problemlerin Analizi

Author :  

Year-Number: 2020-55
Language : null
Konu :
Number of pages: 439-448
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görme engelli bireylerin ve ailelerinin, sosyal yaşamdan beslenen zorluk ve sıkıntıları varlığını halen devam etmektedir. Görme engelli bir çocuğa sahip olan ailelerin geçirdikleri sosyal ve psikolojik durumları analizi, engelli çocukların toplumsal kabullenişleri karşısında yaşanan sıkıntıların ebeveynlerinde oluşturduğu etkilerin analizi, Türkiye’deki mevcut özel eğitim çalışmalarının aileler gözünden analizi yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar; gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesine katkı sağlama amacı taşımaktadır. Ancak literatürde görme engelli bireylerin ve ailelerinin kişisel değerler analizine dair çalışma ve analizler konusunda eksiklik olduğu söylenebilir. İlkokulda eğitim görmekte olan görme engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam değerlerinin analizi bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Görme engeline sahip bireylerin ve ailelerinin değer ve kanaatlerinin analizi; psikolojik ve sosyolojik kabullerine ışık tutacağı gibi, yaşadıkları sıkıntılara, kişisel kabullerinin yaşadıkları mevcut durumdan ne ölçüde etkilendiğine de ışık tutabilecektir. Çalışmada görme engelli çocukların eğitim gördüğü özel eğitim sınıflarında eğitim gören 18 öğrenci ve 24 ebeveyn ile yüz yüze görüşmeler yapılmış; 55 farklı değerden oluşan, Roy (2003) tarafından geliştirilen; Asan vd. (2008) tarafından Türkçe’ye kazandırılan “Personal Values Inventory” (Kişisel Değerler Envanteri) uygulanmıştır. Ailelerin kişisel değerlerinin yanı sıra bu değerlerin yaşadıkları engel durumundan ne derece beslendikleri analiz edilmiştir. Veriler istatistiksel olarak SPSS 18.0 programında analiz edilmiştir. Betimleyici analiz, bağımsız örneklem t-test, tek yönlü Anova testleri kullanılmıştır. Sonuçlar .05 ve .01 anlamlılık düzeyinde ölçülmüştür. Çalışmanın Türkiye’deki görme engelli bireylerin ve ailelerinin psikolojik ve sosyal mevcut durumu ile yaşadıkları problemlerin analizinin gerçekleştirilmesinin özel eğitim çalışmalarına katkı sunması ve sosyal düzenlemeler ile farkındalıkların geliştirilmesine katkı sunması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

The difficulty and inconvenience still remains for visually handicaped people and their families connected with social life. The analysis of social and psychological situation of families that have visually handicaped children, analysis of the impact on families caused by the problems connected with the social acceptance of handicaped children.The analysis of existing private education Works according to families and elemination of problems has an aim to contribute to the implementation of the necessary arrangements. But it can be said that there are not enough analysis and study about personal values analysis of handicaped people and their families in literature. Analysis of life values of Visually handicaped people who go on their education in primary school and their families is the main subject of this study. Analysis of values and conviction of People who are visually handicaped and their families so can explain their psychological and sociological acceptance and how much their personal acceptance have been affected because of the current situation in which they live. In this study, The face to face interviews have been made with 24 parents and 18 visually handicaped children who have been going on their education in private education classes, ''Personal Values Inventory'' which is created 55 different values, developed by Roy (2003), brought into Turkish by Asan and others (2008) was used. With families personal values, it was analyzed how much these values are affected by their handicap they are suffering. Datas were analyzed statisticaly with spss 18.0 program. Descriptive analyzes, independent samples t-test and one-way Anova tests were used. Results were measured at .05 and .01 level of significance. It is expected that study will have a contribution to the private education by analyzing visually handicaped people and their families current social and psychological conditions and problems and contribute to the development of awareness by regulations.

Keywords


 • Çapar, D., Asan, H.T. & Asan, E. (2020). “Görme Engelli Çocukların ve Ailelerinin Kişisel Değerleri İle Bu Değerler Üzerinde Etkisi

 • Olan Problemlerin Analizi”, International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 55; pp:439-448. GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN VE AİLELERİNİN KİŞİSEL DEĞERLERİ İLE BU DEĞERLER ÜZERİNDE ETKİSİ OLAN PROBLEMLERİN ANALİZİ Personal Values of Visually Handicaped Children and Their Families and Analysis of Problems Which Have Effect on These Problems Dr. Dilek ÇAPAR Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Ar-ge Birimi Antalya/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2306-0976 Dr. Hatice Tezer ASAN İzmir- Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi İzmir/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0937-7184 Öğr. Gör. Engin ASAN Okan Üniversitesi- Yabancı Diller Enstitüsü İstanbul/Türkiye ÖZET Görme engelli bireylerin ve ailelerinin, sosyal yaşamdan beslenen zorluk ve sıkıntıları varlığını halen devam etmektedir. Görme engelli bir çocuğa sahip olan ailelerin geçirdikleri sosyal ve psikolojik durumları analizi, engelli çocukların toplumsal kabullenişleri karşısında yaşanan sıkıntıların ebeveynlerinde oluşturduğu etkilerin analizi, Türkiye’deki mevcut özel eğitim çalışmalarının aileler gözünden analizi yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar; gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesine katkı sağlama amacı taşımaktadır. Ancak literatürde görme engelli bireylerin ve ailelerinin kişisel değerler analizine dair çalışma ve analizler konusunda eksiklik olduğu söylenebilir. İlkokulda eğitim görmekte olan görme engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam değerlerinin analizi bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Görme engeline sahip bireylerin ve ailelerinin değer ve kanaatlerinin analizi; psikolojik ve sosyolojik kabullerine ışık tutacağı gibi, yaşadıkları sıkıntılara, kişisel kabullerinin yaşadıkları mevcut durumdan ne ölçüde etkilendiğine de ışık tutabilecektir. Çalışmada görme engelli çocukların eğitim gördüğü özel eğitim sınıflarında eğitim gören 18 öğrenci ve 24 ebeveyn ile yüz yüze görüşmeler yapılmış; 55 farklı değerden oluşan, Roy (2003) tarafından geliştirilen; Asan vd. (2008) tarafından Türkçe’ye kazandırılan “Personal Values Inventory” (Kişisel Değerler Envanteri) uygulanmıştır. Ailelerin kişisel değerlerinin yanı sıra bu değerlerin yaşadıkları engel durumundan ne derece beslendikleri analiz edilmiştir. Veriler istatistiksel olarak SPSS 18.0 programında analiz edilmiştir. Betimleyici analiz, bağımsız örneklem t-test, tek yönlü Anova testleri kullanılmıştır. Sonuçlar .05 ve .01 anlamlılık düzeyinde ölçülmüştür. Çalışmanın Türkiye’deki görme engelli

                                                                                                    
 • Article Statistics