Muhafazakârlık Ve Kültürel Açıklığın Helal Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2020-56
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 634-643
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Helal turizm hem dünyada hem de Türkiye’de hızla büyüyen yeni bir eğilim olarak dikkat çekmektedir. Helal turizm pazarında kaliteyi arttırmak ve helal turizm adına dünyada önde gelen ülkelerden biri olmak amacıyla helal turizm kapsamında konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat işletmeleri, rekreasyon işletmeleri ve ulaştırma işletmeleri gibi hizmet alanlarına yönelik istihdamın oluşması ve iş gücü kalitesinin arttırılması için araştırmalar yapılması gerekmektedir. Buradan hareketle araştırmanın amacı, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin muhafazakârlık ve kültürel açıklık düzeyleri belirlenerek helal turizmde kariyer yapma istekleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmış ve araştırma Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Turizm Fakültesinde eğitim gören 412 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, araştırmanın amacına uygun olarak, yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak çözümlenmiştir. Korelâsyon ve regresyon analizi sonucuna göre değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the level of conservatism and cultural openness of the students studying tourism education at the undergraduate level is determined and their effect on their career request in halal tourism is revealed. Survey technique was used as data collection tool and the research was applied to 412 students studying at Çanakkale Onsekiz Mart University Tourism Faculty. The findings of the study were analyzed by using percentage, frequency, arithmetic mean, standard deviation, correlation and regression analysis. Correlation and regression analysis revealed significant relationships between variables. The data were collected for the students of Çanakkale Onsekiz Mart University Tourism Faculty. Students studying in the tourism faculties of other universities were excluded from the scope of this research. This is the verbal limitation of the research.

Keywords