Fen Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Yordayıcıları: Tutumlar, Öz-Yeterlik İnançları, Kariyer Geliştirme Arzuları

Author:

Year-Number: 2020-56
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 480-509
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; fen öğretmenlerinin, bilgi iletişim teknolojilerine yönelik tutumları, fen öğretimi öz-yeterlikleri, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ve kariyer geliştirme arzularının, teknolojik pedagojik alan bilgilerinin birer yordayıcısı olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada; nicel araştırma yöntemi benimsenerek, tarama tipi açımlayıcı ilişkisel (korelasyonel) desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; teknolojik pedagojik alan bilgisi ölçeği, bilgi iletişim teknolojilerine yönelik tutum ölçeği, fen öğretimi öz-yeterlik inanç ölçeği ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ve kariyer geliştirme arzuları ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara ili merkez ilçelerindeki ortaokullarda görev yapan fen öğretmenleri (N:1800) oluşturmuştur. Araştırma örneklemini ise evrenden tabakalı örnekleme yolu ile seçilen 515 fen öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma bulgularına göre, fen öğretmenlerinin, bilgi iletişim teknolojilerine yönelik tutumları, fen öğretimi öz-yeterlikleri, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ve kariyer geliştirme arzularının, teknolojik pedagojik alan bilgilerini anlamlı bir şekilde yordadığı saptanmıştır. Bunun yanında, fen öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgileri ile bilgi iletişim teknolojilerine yönelik tutumları, fen öğretimi öz-yeterlikleri, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ve kariyer geliştirme arzuları arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine whether there are significant relations between technological pedagogical content knowledge with attitudes towards information and communication technologies (ICT), Science teaching self-sufficiency and attitudes towards the teaching profession and career development aspiration of Science teachers. Adopting quantitative research method in the research, scan type descriptive correlation pattern has been used. As data collection tools; technological pedagogical content knowledge scale, attitude towards information communication technologies scale, science teaching self-efficacy belief scale, attitudes towards teaching profession and career development scale have been used. Science teachers working in middle schools in central districts of Ankara formed population of the study (N=1800). The research sample consisted of 515 science teachers selected through stratified sampling from population of the study. According to research findings, it was determined that science teachers’ attitudes towards information communication technologies, science teaching self-efficacy and attitudes towards teaching profession and career development desires predicted technological pedagogical content knowledge significantly. In addition, it has been found that science teachers’ attitudes towards technological pedagogical content knowledge and information communication technologies are significantly related to attitudes towards science teaching self-efficacy and teaching profession and career development desire.

Keywords