Organizasyonlarda Öz Liderliğin İç Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştirma

Author:

Year-Number: 2020-54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 215-226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz hızla gelişen ve değişen dünyasında işletmelerin rekabet ortamında etkin olabilmeleri için yenilikçi düşünceyle fırsatların en iyi şekilde değerlendirildiği, tehditlere karşı önlem alınabilen bir yapıya kavuşmada iç girişimciliğin önemi giderek artmaktadır. Genel itibariyle işletme içindeki girişimcilik faaliyetlerinin bütünü̈ olarak ifade edilen iç girişimcilik faaliyetlerinde, çalışanların girişimsel fikirleri açığa çıkarmalarında onların desteklenmesi, cesaretlendirmesi, başarısız olunduğunda tekrar denemeleri için teşvik edilmesi ve uygun ortamın oluşturulmasında yöneticilerin liderlik davranışları önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı; hizmet sektöründe çalışan personelin liderlik özellikleri ve iç girişimcilik arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla, İstanbul’da bulunan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlardaki çalışan personele anket uygulanmıştır. Araştırmaya 200 kişi katılmıştır. Verilerinin analizinde, neden-sonuç ilişkilerinin tespiti için korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Çalışma sonunda, çalışan bireyin öz liderlik özelliklerinin kurumdaki iç girişimcilik faaliyetlerini etkilediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In today's rapidly developing and changing world, the importance of internal entrepreneurship is increasing in order to gain a structure where the opportunities are evaluated in the best way with innovative thinking and measures can be taken against threats in order to be effective in the competitive environment. Leadership behaviors play an important role in internal entrepreneurship activities, which are generally referred to as the totality of entrepreneurship activities within the enterprise, in supporting and encouraging employees to reveal entrepreneurial ideas, encouraging them to try again when unsuccessful and creating an appropriate environment. The aim of this study; is to examine the relationship between leadership characteristics and internal entrepreneurship of service personnel. For this purpose, a questionnaire was applied to the personnel working in the service sector in Istanbul. 200 people participated in the study. In the analysis of the data, correlation and regression analyzes were used to determine cause-effect relationships. At the end of the study, it was found that the self-leadership characteristics of the working individual affect the internal entrepreneurship activities in the institution.

Keywords