Paul Virilio’nun Kuramsal Dünyasına Kısa Bir Giriş Denemesi

Author :  

Year-Number: 2020-54
Language : null
Konu :
Number of pages: 204-214
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Paul Virilio’nun teknolojiden sinemaya, hızdan politik felsefeye ve hatta sanattan kültürel çalışmalara kadar geniş bir ilgi alanına sahip olduğu bilinmektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika'da da yakından takip edilen ve tartışılan hız ve teknoloji Virilio’nun kavramsal dünyasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışma, 20. yüzyılın hız ve teknoloji kavramları üzerine çalışan Paul Virilio’nun özgün yaklaşımlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Virilio, hızın zaman ve mekân üzerindeki etkisini inşa eden kurucu özne olarak kavranmakta ve ekonomik, politik, askeri, toplumsal ve kentsel alanların örgütlenmesinde baskın bir unsur olarak öne çıkarmaktadır. Buna göre modern toplumlar sadece ekonomik faktörlerle açıklanamamaktadır. Bununla birlikte politik, askeri, kentsel ve teknolojik faktörlerin de etkilediği hız mantığıyla inşa edilmektedir. Bu maksatla çalışmada Paul Virilio tarafından dile getirilen aşağıdaki meseleler tartışılmaktadır. (a) Dromoloji ve modern toplumlarda kaydedilen bilgi, iktidar, emek ve servet akışlarında somutlaşan toplumsal örgütlenme biçimlerinin yazarın bakış açısı üzerinden incelenmesi. (b) Modern kentlerin gelişimiyle eşzamanlı bir dizi savaş modelinden hareketle; askeri ihtiyaçlarla kentlerin gelişimi arasında bulunduğu varsayılan gizli yakınlığı kanıtlamaya yönelik tekno – savaş kavrayışı. (c) Kentsel mekânların askeri örgütlenme biçimleri tarafından belirlenen bir dizi mimari gereklilikler ve hızın gizli öznesi olduğu askeri ve politik ihtiyaçlar tarafından organize edilmesi hakkındaki görüşleri. (d) Soğuk savaş, caydırıcılık savaşı ve teknoloji bağlamında yazar tarafından ortaya konulan bütüncül kaza yaklaşımı.

Keywords

Abstract

Paul Virilio is known for his wide range of interests, from technology to cinema, from speed to political philosophy, and even from art to cultural studies. Speed and technology have an important role in the conceptual world of the author, who is closely followed and discussed in Europe and North America. This study aims to reach the original approaches of Paul Virilio, a philosopher, who focuses on the concepts of speed and technology of the 20th century. Virilio, the effect of speed on time and space is conceived as the constitutive subject and considered to be the dominant factor in the organization of economic, political, military, social and urban areas. According to him, modern societies cannot be explained only by economic factors. And they are constructed with the logic of speed which is influenced by political, military, urban and technological factors. For this purpose, the following issues raised by Paul Virilio are discussed. (a) Discussion of dromology and the forms of social organization embodied in the flows of knowledge, power, labor and wealth in modern societies, from the author's perspective. (b) Based on a series of war models concurrent with the development of modern cities; an understanding of techno–war to prove the supposed correlation between military needs and the development of cities. (c) A set of architectural requirements determined by the military organization of urban spaces and views on the organization of cities by military and political needs where speed is a hidden subject. (d) The Cold War and the war of deterrence and the internal accident approach introduced by the author in the context of technology.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics