İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep)’Nın Dezavantajlı Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2020-54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 138-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZ İlköğretimin amaçlarından biri de okuma yazma becerileri ile temel matematiksel becerileri kazandırmaktır. Ancak bu, çeşitli sebeplerden dolayı bazı öğrenciler hakkında gerçekleşememekte ve onlar hakkında dezavantajlılık durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve UNICEF işbirliğinde hazırlanan, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda 12 ilde pilot uygulaması yapılan ve 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda da Türkiye geneli tüm okullarda uygulanan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)’nın dezavantajlı öğrenciler açısından değerlendirmek ve uygulamada yaşanan sorunları tespit ederek çözüm önerilerinde bulunmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda Çorum ilinde Sınıf Öğretmenliği yapıp İYEP kapsamında görev alan 18 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma bulguları altı temada betimsel olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak uygulamada birtakım sorunlar yaşansa da İYEP’in dezavantajlı öğrencilerin dezavantajlarını avantaja çevirdiği ve programın okuma yazma becerileri ile temel matematiksel işlemleri kazandırmak açısından çok önemli bir uygulama olduğu ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

ABSTRACT One of the aims of primary education is to acquire literacy skills and basic mathematical skills. However, this cannot be done for some students due to various reasons and this leads to disadvantage. The purpose of this study is to evaluate (in terms of disadvantaged students) and investigate ( in terms of the handicaps and solutions in practice) the Education Program in Primary Schools (EPPS) which is prepared in cooperation by the Ministry of National Education Strategy Development Presidency and UNICEF; conducted as sample application in 12 cities during 2017-2018 Education Year and applied in Turkey in general during 2018-2019 Education Year. Qualitative research method has been used in the study and data have been obtained through semi-structured interview forms. The sample of the study consisted of 18 teachers who work as a form tutor in Çorum and assigned in the Education Program in Primary Schools in 2019-2020 academic year. The research findings have been analyzed descriptively in six themes. As a result, although there are some problems in practice, it is shown that the Education Program in Primary Schools converts the disadvantages of disadvantaged students to advantage and it is a very important application in terms of acquiring literacy skills and basic mathematical operations.

Keywords