Classroom Teachers’ Opinions Concerning The Evaluation Of Student-Related Services At Elementary Schools In Respect Of The Best Interest Of The Child

Author :  

Year-Number: 2020-55
Language : null
Konu :
Number of pages: 341-350
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerine yönelik öğrenci hizmetleri ile ilgili düzenleme ve uygulamalarda çocuğun yüksek yararı ilkesine uygunluğun gözetilme durumunu ortaya koymaktır. Çalışmanın hedef evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde kamu okullarında görev yapan 13657 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise tabakalı örnekleme tekniğiyle seçilen 374 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan “İlkokullarda Öğrenci Hizmetleri İle İlgili Düzenleme ve Uygulamaların Çocuğun Yüksek Yararı İlkesine Uygunluğu Ölçme Aracı” ile toplanmıştır. Veriler SPSS ile analiz edilmiştir. Veriler betimsel istatistikler (aritmetik ortalama, standart sapma), anlam çıkarıcı istatistikler (t-testi, Mann Whitney U testi, ANOVA, Kruskal Wallis H testi) ile çözümlenmiştir. Anlamlılık testlerinde α = .05 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır. Bu çalışmanın sonucunda sınıf öğretmenlerine göre, öğrencilerin okula kayıt işlemleri boyutuna ilişkin düzenleme ve uygulamalarda ise çocuğun yüksek yararı “ara sıra” gözetilmektedir. Öğrencilerin devamının izlenmesi ve davranışların değerlendirilmesi ile öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi boyutlarındaki düzenleme ve uygulamalarda çocuğun yüksek yararı “her zaman” gözetilmektedir. Sınıf öğretmenlerine göre, öğrencilerin sağlığının korunması, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve öğrencilere rehberlik hizmetlerinin ve sosyal etkinliklerin sunulması boyutlarındaki düzenleme ve uygulamalarda çocuğun yüksek yararı “çoğunlukla” gözetilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the compatibility of the regulations and practices about the student-related services for elementary school students with the principle of the best interest of the child. The target population of this study consists of 13657 classroom teachers employed in public schools during the 2016-2017 academic year in Ankara Province. 374 classroom teachers selected by stratified sampling technique constitute the sampling of the study. Data of the study were collected by the “Instrument for Evaluation of Compatibility of the Regulations and Practices about the Student-Related Services for Elementary School Students with the Principle of the Best Interest of the Child”, a means developed by the researcher. The data were analyzed by use of SPSS. Data were analyzed using the descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation) and inferential statistics (t-test, Mann-Whitney U Test, ANOVA, Kruskal-Wallis H Test). As a significance level, α=.05 was taken as a basis in tests of significance. Results of this study reveals that to the classroom teachers, an interest of child is respected “occasionally” in the regulations and practices with the enrolment procedure at the elementary schools. To the classroom teachers are of the opinion that such an interest of child is respected “always” in the regulations and practices concerning the supervision of the attendance of the students and assessment of their behaviors and success in elementary schools. According to the classroom teachers, an interest of child is respected “mostly” in the regulations and practices concerning the protection of the student’s health, maintaining student security and providing the children with counselling services and social activities.

Keywords


 • Arslan, P. (2020). “Classroom Teachers’ Opinions Concerning The Evaluation Of Student-Related Services At Elementary Schools

 • pp:341-350. CLASSROOM TEACHERS’ OPINIONS CONCERNING THE EVALUATION OF STUDENT-RELATED SERVICES AT ELEMENTARY SCHOOLS IN RESPECT OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD 1 İLKOKULLARDA ÖĞRENCİ HİZMETLERİNİN ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİ Dr. Pınar ARSLAN Öğretmen, MEB, Ankara/TÜRKİYE ÖZET The aim of this study is to reveal the compatibility of the regulations and practices about the student-related services for elementary school students with the principle of the best interest of the child. The target population of this study consists of 13657 classroom teachers employed in public schools during the 2016-2017 academic year in Ankara Province. 374 classroom teachers selected by stratified sampling technique constitute the sampling of the study. Data of the study were collected by the “Instrument for Evaluation of Compatibility of the Regulations and Practices about the Student-Related Services for Elementary School Students with the Principle of the Best Interest of the Child”, a means developed by the researcher. The data were analyzed by use of SPSS. Data were analyzed using the descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation) and inferential statistics (t-test, Mann-Whitney U Test, ANOVA, Kruskal-Wallis H Test). As a significance level, α=.05 was taken as a basis in tests of significance. Results of this study reveals that to the classroom teachers, an interest of child is respected “occasionally” in the regulations and practices with the enrolment procedure at the elementary schools. To the classroom teachers are of the opinion that such an interest of child is respected “always” in the regulations and practices concerning the supervision of the attendance of the students and assessment of their behaviors and success in elementary schools. According to the classroom teachers, an interest of child is respected “mostly” in the regulations and practices concerning the protection of the student’s health, maintaining student security and providing the children with counselling services and social activities. Keywords: Best interest of the child, elementary school, classroom teacher, student-related services.

                                                                                                    
 • Article Statistics