Creative Thinking Skills In Visual Arts

Author :  

Year-Number: 2019-53
Language : null
Konu :
Number of pages: 7451-7461
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Peyzaj Mimarlığı disiplini, farklı disiplinlerden gelen kavramları bünyesinde barındıran çok yönlü bir meslek olduğundan, eğitiminde farklı sistem ve bileşenlerin birbirlerine entegre edilmesi gereklidir. Bu nedenle eğitim sürecinde öğrencilerden tasarım süreçlerini bütünleştirerek amaca uygun yaratıcı teknikleri kullanmaları beklenmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Peyzaj Mimarlığı Bölümünde öğrencilere tasarım ve yaratıcılık becerisi kazandırmak için usta çırak ilişkisinin ön planda olduğu teorik ve uygulamalı tasarım dersleri oldukça önemlidir. Bu bağlamda öğrenciler 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar birçok tasarım dersi (Temel Tasar Kavramları, Mimari Tasarım, Çevre Tasarım Proje Dersleri, Donatı Tasarımı vb.) alırlar. Bu derslerde öğrencilere, öncelikle tasarım eleman ve ilkeleri öğretilir. Tasarım eğitimi ustalaşma yolunda bir kişilik eğitimi de olarak ele alınır ve bu derslerde genel geçer bir yöntem empoze etmek yerine, her öğrencinin kendi yolunu keşfedebilmesine fırsat verilir. Sonuçta elde edilen tasarlanmış ürün yaratıcı problem çözme aşamasının ve görsel düşünmenin bir sonucu olarak ortaya çıkar. KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf (63 kişi) öğrencilerine; tasarım derslerinde görsel sanatlarda yaratıcı düşünme tekniklerinin hangileri hakkında bilgi sahibi oldukları ve hangi teknikleri kullandıkları anket yapılarak sorgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Since landscape architecture is a multidimensional profession that incorporates the concepts of various disciplines, it is necessary to integrate different systems and components in landscape architecture education. Thus, students are expected to use creative techniques that are adequate for the goals through the integration of the design processes. In the Department of Landscape Architecture at Karadeniz Technical University (KTU), the theoretical and practical design courses that emphasize the master-apprentice relations are very important for the students to acquire design and creativity skills. Thus, students take several design courses (Basic Design Concepts, Architectural Design, Environmental Design Project, Furniture Design, etc.) beginning from the freshman year until the senior year. In these courses, initially, design elements and principles are instructed. Design education is also considered as a personality education in the process of becoming a master, and instead of imposing generally applicable methods, students are provided with the opportunity to explore their own methods in these courses. The final designed product is the result of creative problem solving and visual thinking processes. A survey was conducted with senior KTU Landscape Architecture students (n = 63) to determine their knowledge on creative thinking techniques in visual arts and the techniques they utilize in their products.

Keywords


 • Aykaç, N. (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • Bahar, M., (2007).“Biyoloji Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Stratejileri”, Kuram ve

 • Bilirdönmez, K., and Karabulut, N. (2016). Sanat eğitimi süreç ve kuramları. EKEV Akademi Dergisi,

 • Bozdoğan, Z. (2006). Okulda rehberlik etkinlikleri ve yaratıcı drama (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın-

 • Börekçi, M. (1999). Gösteren ile gösterilen ilişkisi açısından Türkçenin görünümü üzerine bir deneme.

 • bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S.8, s. 77-82. 06.07.2015 tarihinde

 • Buzan, T. (2010). Aklını kullan (2. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları

 • Çakmak, M. (2015). Öğretim yöntem ve teknikleri. Y. Budak (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri, (s.437-

 • Çubukçu, Z. (2013). Düşünme becerileri. S. Büyükalan Filiz (Ed.), Öğrenme-öğretme kuram ve

 • Davies, J. K. (1971). Athenian propertied families. Clarendon Press.

 • Demirel, Ö. (2014). Öğretme sanatı (20. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • De Cecco, J. P., and Crawford, W. R. (1974). The] psychology of learning and instruction educational

 • Erginer, E. (2015). Öğretim ilke ve yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • Fisher, R. (1995). Teaching Children to Think. Cheltenham: Stanley Thomes Publishers

 • Genç, E. (2000). Öğretmenlerde Denetim Odağının Problem Çözmeye Yönelik Yaratıcılıklarıyla İlişkisi.

 • Griffiths, C., & Costi, M. (2011). GRASP: The Solution. FilamentPublishing Ltd.

 • Gordon, W. J. (1961). Synectics: The development of creative capacity.

 • Gözütok (2000 Gözütok, F. D. (2000). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Ankara: Siyasal Yayıncılık.

 • Güler, B. (2014). Çeşitli öğretim teknikleri. F. Güneş (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri, (s. 378- 385).

 • Ankara: Pegem Akademi Yayınları Kırışoğlu, O. T. (2009). Sanat kültür yaratıcılık: Görsel sanatlar ve

 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşım ve modeller. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • Kaptan, F., and Korkmaz, H. (2001). İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi, İlköğretimde Etkili Öğretme ve

 • Kansızoğlu, H. B. (2014). Güncel öğretim teknikleri. F. Güneş (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri, (s. 338-

 • Kıran, Z., Kıran, A. E. (2010). Dilbilime giriş (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık

 • Ocak, G. (2014). Yöntem ve teknikler. G. Ocak (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri (6. Baskı), (s. 253-358).

 • Okvuran, A. (2001). Okulöncesi Dönemde Yaratıcı Drama, http://www.egitim.com/

 • egitimciler/0753/0753.1/d_0753.1.yaratıcidrama.p01. Erişim Tarihi: 03.04.2010.

 • Osborn, A. F. (1957). Applied imagination (rev. ed.). New York: Scribner, 379.

 • Osborn, M. J. (1963). Studies on the gram-negative cell wall, I. Evidence for the role of 2-keto-3-

 • Özden, Y. (2011). Öğrenme ve öğretme (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. (Yedinci Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık

 • Saussure, F., D. (1998). Genel dilbilim dersleri. İstanbul: Multilingual Yayınları.

 • San, Ġ. (1991). Metinde 1990 ı değiş Eğitim-Öğretimde YaĢayarak Öğrenme Yöntemi ve Estetik Süreç

 • Olarak Yaratıcı Drama. Eğitimde ArayıĢlar 1. Sempozyumu, Eğitimde Nitelik GeliĢtirme. (13-14 Nisan). [MEB], 2006. Milli eğitim bakanlığı

 • Senemoğlu, N. (1997). GeliĢim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Erdem Matbaacılık

 • Sinem, TürK. 2017. Beypazarı Kent Kimliğinin Bilişsel Haritalama Yöntemi İle

 • Slim, Ö., F. (2011). Scamper (yönlendirilmiş beyin fırtınası) tekniği. 5th International computer &

 • instuructional technologies symposium’da bildiri olarak sunulmuştur, Elazığ 06 Temmuz 2015 tarihinde

 • http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27676.pdf adresinden alınmıştır

 • Swain, M. (2001). Integrating language and content teaching through collaborative tasks. Canadian

 • Tok, T. N. (2014). Etkili öğretim için yöntem ve teknikler. A. Doğanay (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri

 • Ulaş, A. H. (2014). Drama oyun ve fiziksel etkinlikler. İstanbul: Favori Basım Yayın ve Reklamcılık San.

 • Uzunboylu, H. And Hürsen, Ç. (2011). Lifelong learning competence scale (LLLCS): The study of validity

 • Üstündağ, T. (2011). Yaratıcılığa yolculuk (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • Üstündağ, T. (2014). Yaratıcı drama yöntemi. Ö. Demirel, Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı (20.

 • Ünver, E. (2002). Sanat eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.

 • Vardar, B. (2001). Dilbilimin temel kavram ve ilkeleri. İstanbul: Multilingual Yayınları

 • Yağcı, E. (2012). Yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniği: scamper konusunda veli görüşleri üzerine bir

 • Yazçayır, N. (2015). Düşünme temelli öğrenme modelleri. Y. Budak (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri,

 • Yıldızlar, M. (2013). Öğretim ilke ve yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics