Öğrenci Hemşirelerin Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hataya Yönelik Görüşleri: Bir Kamu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Örneği

Author :  

Year-Number: 2020-57
Language : null
Konu :
Number of pages: 843-847
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZ Amaç: Bu tanımlayıcı çalışma, hemşirelik öğrencilerinin hasta güvenliği ve tıbbi hatalar hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırma, bir kamu üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde 2018-2019 Bahar döneminde eğitim öğretime devam eden öğrencilere uygulandı. Veriler 18 soruluk anket formu kullanılarak toplanıp 166 öğrenci üzerinden değerlendirildi. Anket formu araştırmacı tarafından oluşturuldu. Analizlerde yüzde, sayı ve ortalama değerlere bakıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrenci hemşirelerin kendileriyle ilgili olarak, % 22’sinin klinik uygulamaları sırasında tıbbi hata yaptıkları, hataların (% 21.1) asepsi kurallarına uyulmaması ve hasta kimliğinin yanlış tanılanmasından (%8.4) kaynaklandığı, yapılan hataların % 7.2’sinde hastaların zarar gördüğü, ancak çoğunlukla (% 84.9) hataları rapor etmediklerini belirttiler. Uygulama arkadaşları için ise bu oranları daha yüksek olarak bildirdiler. Tıbbi hataları en sık hemşirelerin yaptığı (% 40.4) belirtildi. Bunun yanı sıra öğrenciler; yapılan uygulamalar için prosedür oluşturulmasının hasta güvenliğini olumlu etkileyeceğini, dikkatsizliğin tıbbi hataların en büyük sebebi olduğunu belirttiler. Sonuç: Öğrenci hemşirelerin hastane uygulamaları esnasında kendilerinin tıbbi hata yaptıkları ve yapıldığına şahid oldukları ancak hata bildiriminin düşük olduğu saptanmıştır. Tıbbi hataları önlemede; öğrenci hemşire eğitiminde müfredatta hasta güvenliği eğitiminin daha fazla yer alması, hastanelerde ise yöneticilerin bu konuya yönelik önlemler alması ve hizmet içi eğitimlerin sıklığını artırması hasta güvenliğine katkı sağlayabilir.

Keywords

Abstract

ABSTRACT Objective: This descriptive study was conducted to evaluate nursing students' views on patient safety and medical errors. Method: The research was applied to the students attending education in the spring term of 2018-2019 at the Nursing Department of the Faculty of Health Sciences of a public university. Data were collected by using a questionnaire of 18 questions and evaluated on 166 students. The questionnaire was created by the researcher. Percentage, number and average values were analyzed Results: It was found that 22% of the student nurses who participated in the study made medical errors during clinical practice, errors (21.1%) were caused by failure to follow the rules of asepsis and misdiagnosis of patient identity (8.4%) did not report any errors. For their colleagues, they reported higher rates. The most frequent medical errors were reported by nurses (40.4%). In addition, students; that the establishment of procedures for the applications will positively affect patient safety and that carelessness is the biggest cause of medical errors. Conclusion: It was determined that student nurses had witnessed and made medical mistakes during their clinical practice, but the error reporting was low. Preventing medical errors; higher inclusion of patient safety education in the curriculum of student nurse education,in hospitals, managers' taking measures to this issue and increasing the frequency of in-service trainings can contribute to patient safety.

Keywords


 • Çelik Durmuş, S. (2020). “Öğrenci Hemşirelerin Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hataya Yönelik Görüşleri: Bir Kamu Üniversitesi Sağlık

 • Bilimleri Fakültesi Örneği”, International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 57; pp:843-847. Öğrenci Hemşirelerin Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hataya Yönelik Görüşleri: Bir Kamu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Örneği Student Nurses' Opinions On Patient Safety And Medical Errors: A Case Study Of A Public University Faculty Of Health Sciences Dr. Öğr. Üyesi. Serpil ÇELİK DURMUŞ Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kırıkkale/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0932-3346 ÖZET Amaç: Bu tanımlayıcı çalışma, hemşirelik öğrencilerinin hasta güvenliği ve tıbbi hatalar hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırma, bir kamu üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde 2018-2019 Bahar döneminde eğitim öğretime devam eden öğrencilere uygulandı. Veriler 18 soruluk anket formu kullanılarak toplanıp 166 öğrenci üzerinden değerlendirildi. Anket formu araştırmacı tarafından oluşturuldu. Analizlerde yüzde, sayı ve ortalama değerlere bakıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrenci hemşirelerin kendileriyle ilgili olarak, % 22’sinin klinik uygulamaları sırasında tıbbi hata yaptıkları, hataların (% 21.1) asepsi kurallarına uyulmaması ve hasta kimliğinin yanlış tanılanmasından (%8.4) kaynaklandığı, yapılan hataların % 7.2’sinde hastaların zarar gördüğü, ancak çoğunlukla (% 84.9) hataları rapor etmediklerini belirttiler. Uygulama arkadaşları için ise bu oranları daha yüksek olarak bildirdiler. Tıbbi hataları en sık hemşirelerin yaptığı (% 40.4) belirtildi. Bunun yanı sıra öğrenciler; yapılan uygulamalar için prosedür oluşturulmasının hasta güvenliğini olumlu etkileyeceğini, dikkatsizliğin tıbbi hataların en büyük sebebi olduğunu belirttiler. Sonuç: Öğrenci hemşirelerin hastane uygulamaları esnasında kendilerinin tıbbi hata yaptıkları ve yapıldığına şahid oldukları ancak hata bildiriminin düşük olduğu saptanmıştır. Tıbbi hataları önlemede; öğrenci hemşire eğitiminde müfredatta hasta güvenliği eğitiminin daha fazla yer alması, hastanelerde ise yöneticilerin bu konuya yönelik önlemler alması ve hizmet içi eğitimlerin sıklığını artırması hasta güvenliğine katkı sağlayabilir. Anahtar kelimeler: Hasta güvenliği, tıbbi hata, hemşire, öğrenci

                                                                                                    
 • Article Statistics