Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Hizmeti Kullanımı: Bir Alan Araştırması

Author:

Year-Number: 2019-53
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 7490-7498
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık temel hak ve özgürlükler içinde yer alan, eşit ve adil hizmet sunumu devletin görevi olan bir hizmettir. Her devlet vatandaşlarına yeterli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunmak için finansal yüklerin altına girmektedir. Devletin yapısına göre finansman mekanizması değişiklik göstermekle beraber sosyal devlet anlayışı doğrultusunda hizmet bedelinin finansmanı devlet sorumluluğundadır. Sosyal güvenlik sistemi devletin üzerindeki bu sorumluluğu azaltan ve vatandaşı hizmet almaktan alıkoyabilecek finansal engelleri kaldıran bir sistemdir. Türkiye’de sosyal devlet anlayışı ile sosyal güvenlik sistemini geliştirmek için çabalar her dönemde hükümetlerin üzerinde durduğu bir konudur. Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı dahilinde genel sağlık sigortası uygulanmaya başlanmıştır. Genel sağlık sigortası ile kapsamı ve kapsayıcılığı genişletilen sosyal güvenlik sistemi toplum ve devlet üzerinde sağlık hizmeti kullanımı ve mali dengeler açısından farklılıklar yaratmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık hizmetlerinde ve sosyal güvenlik sisteminde çok kapsamlı bir değişim yaşanmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda Sağlık Bakanlığı’nın rolü, sosyal güvenlik sistemi, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği konularına odaklanılmıştır. Araştırmanın amacı, ilgili mevzuat doğrultusunda sosyal güvenlik sisteminden ve sağlık hizmetlerinden yararlanan üniversite öğrencilerinin sisteme dair görüşlerinin, algılarının ve değerlendirmelerinin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında öğrencilerin sistemden yararlanırken karşılaştıkları sorunlar, sistemden elde ettikleri kazanımlar ve olumlu veya olumsuz yönlerine dair değerlendirmelerine yer verilmiştir. Sonuç olarak sistemin işleyişi, yaşanan aksaklıklar ve yararlananların memnuniyetine dair değerlendirmeler yapılmıştır. Öğrencilerin sosyal güvenlik kapsamında olmalarının sağlık hizmeti kullanımını artırdığı, memnuniyetlerinin sağlık hizmetine ulaşım durumu ile pozitif ilişkili olduğu, sosyal güvenlik durumu ile memnuniyetleri arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Health is a service which is the duty of the state to provide equal and fair service within the fundamental rights and freedoms. Each state is under financial burdens to provide adequate and comprehensive health care to its citizens. Although the financing mechanism varies according to the structure of the state, it is the state's responsibility to finance the service price in line with the social state understanding. The social security system is a system that reduces this responsibility on the state and removes the financial barriers that may prevent the citizen from receiving services. Efforts to improve the social security system with social state in Turkey is an issue on which the government in each period. General health insurance under the Health Transformation Program was initiated in Turkey. The social security system, whose scope and coverage has been expanded with general health insurance, has created differences in terms of healthcare use and financial balances on the society and the state. Along with the Health Transformation Program in health services and a comprehensive social security system has experienced much change. The Health Transformation Program focused on the role of the Ministry of Health, the social security system and the accessibility of health services. The aim of the study is to determine the opinions, perceptions and evaluations of university students who benefit from social security system and health services in accordance with the relevant legislation. Within the scope of the research, the students' evaluations about the problems they encounter while using the system, their gains from the system and their positive or negative aspects are included. As a result, evaluations were made regarding the functioning of the system, the problems experienced and the satisfaction of the beneficiaries. It has been determined that students being covered by social security increases the use of health services, their satisfaction is positively related to their access to health services, and there is a relationship between their social security status and satisfaction.

Keywords