24 Haziran 2018 Genel Seçim Bildirgelerinde Siyasi Partilerin, Gençlik Politikalarının ve Vaatlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Author :  

Year-Number: 2020-55
Language : null
Konu :
Number of pages: 141-423
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan yaşamının en önemli ve en verimli dönemlerinden biri gençlik dönemi olup, tarih boyunca gençlerin gelişimine önem veren milletler daima yükselmişler ve başarıyı yakalamışlardır. Günümüzde siyasi hayatın önemli bir unsuru olarak görülen siyasi partiler, temsil ettikleri parti adına sundukları seçim bildirgeleri ile seçmeni ikna etmeye çalışmaktadır. Seçim bildirgelerinde partiler toplumu ilgilendiren tüm politika alanları hakkında vaatlerini sıralamaktadır. Seçme ve seçilme yaşının 18 olduğu da göz önünde bulundurulduğunda genç seçmenlerin ülke politikalarından hem etkilenen hem de etkileyen konumunda oldukları söylenebilir. Bu nedenle Türkiye’de gençlere yönelik politikalar büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, siyasi partilerin gençlik politikaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlamak, gençlik politikaları ile ilgili konularda farkındalığı artırmaktır. Bu kapsamda siyasi partilerin 24 Haziran 2018 Genel Seçim Bildirgeleri, gençlere yönelik politika alanları bakımından incelenmektedir. Seçim bildirgeleri siyasi partilerin politikalarının en önemli yansıması olan belgelerden biri olduğu için özellikle tercih edilmiştir. Seçimlere katılan siyasi partilerden en çok oyu alan beş partinin seçim bildirgesi dikkate alınmıştır. Çalışmada seçim bildirgeleri içerik açısından incelenmiş ve siyasi partilerin gençlere yönelik belirlenen temalar bakımından politika vaatleri incelenmiştir. Araştırma bulgularında, partilerin seçim bildirgeleri incelendiğinde, gençler hakkında bildirgelerde benzer/farklı vaat ve projelerinin bulunduğu görülmüştür. Bazı siyasi partiler parti bildirgelerinde gençlik politikalarına çok fazla yer verirken bazı partiler daha az yer vermiştir. En çok vaatte bulunulan alanın gençlerin istihdamı alanı olduğu görülmüştür. Gençlik politikalarının uygulama sonuçlarının farklı çalışmalarla ortaya konulması gerektiği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

One of the most important and efficient periods of human life is the youth, and the nations that attach importance to the development of youth throughout the history has always advanced and achieved success. Today, political parties, which are considered as an important element of political life, are trying to persuade the voters with the election declarations which they submitted on behalf of the party they represent. In the election declarations, parties specify their promises on all policy areas which have a concern to society. When considering that the age to elect and be elected is 18, it can be said that young voters both affect and are affected by the policies of the country. Therefore, policies towards youth in Turkey is gaining importance. The aim of this study is to provide contribution to informing the public about youth policies of political parties and to raise awareness on issues related to youth policies. Within this framework, General Election Declarations of June 24, 2018 of political parties are examined in terms of the policy areas for youth. Election declarations were particularly preferred since they were one of the most important documents on the reflection of the policies of political parties. It is taken into consideration the election declarations of the five parties which received the most votes from the political parties who participated in the elections. Election declarations were examined contextually and policy promises of political parties determined for the youth were examined thematically in the study. When the election declarations of the parties were examined in the research findings, it was seen that there were similar and different promises and projects in the declarations about the youth. While some political parties included youth policies in party declarations too much, others included less. It is seen that the most promised area was the youth employment. It was emphasized that the results of the implementation of youth policies should be revealed with different studies.

Keywords


 • Erkek, S. (2020). “24 Haziran 2018 Genel Seçim Bildirgelerinde Siyasi Partilerin, Gençlik Politikalarinin ve Vaatlerinin

 • Karşilaştirmali Analizi”, International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 55; pp:414-423.. 24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SİYASİ PARTİLERİN, GENÇLİK POLİTİKALARININ VE VAATLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Comparative Analysis Of Political Parties, Their Youth Policies And Promises In The General Election Declarations Of June 24, 2018 Dr. Öğr. Üyesi Seyida ERKEK Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Adalet Meslek Yüksek Okulu, Konya/Türkiye ÖZET İnsan yaşamının en önemli ve en verimli dönemlerinden biri gençlik dönemi olup, tarih boyunca gençlerin gelişimine önem veren milletler daima yükselmişler ve başarıyı yakalamışlardır. Günümüzde siyasi hayatın önemli bir unsuru olarak görülen siyasi partiler, temsil ettikleri parti adına sundukları seçim bildirgeleri ile seçmeni ikna etmeye çalışmaktadır. Seçim bildirgelerinde partiler toplumu ilgilendiren tüm politika alanları hakkında vaatlerini sıralamaktadır. Seçme ve seçilme yaşının 18 olduğu da göz önünde bulundurulduğunda genç seçmenlerin ülke politikalarından hem etkilenen hem de etkileyen konumunda oldukları söylenebilir. Bu nedenle Türkiye’de gençlere yönelik politikalar büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, siyasi partilerin gençlik politikaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlamak, gençlik politikaları ile ilgili konularda farkındalığı artırmaktır. Bu kapsamda siyasi partilerin 24 Haziran 2018 Genel Seçim Bildirgeleri, gençlere yönelik politika alanları bakımından incelenmektedir. Seçim bildirgeleri siyasi partilerin politikalarının en önemli yansıması olan belgelerden biri olduğu için özellikle tercih edilmiştir. Seçimlere katılan siyasi partilerden en çok oyu alan beş partinin seçim bildirgesi dikkate alınmıştır. Çalışmada seçim bildirgeleri içerik açısından incelenmiş ve siyasi partilerin gençlere yönelik belirlenen temalar bakımından politika vaatleri incelenmiştir. Araştırma bulgularında, partilerin seçim bildirgeleri incelendiğinde, gençler hakkında bildirgelerde benzer/farklı vaat ve projelerinin bulunduğu görülmüştür. Bazı siyasi partiler parti bildirgelerinde gençlik politikalarına çok fazla yer verirken bazı partiler daha az yer vermiştir. En çok vaatte bulunulan alanın gençlerin istihdamı alanı olduğu görülmüştür. Gençlik politikalarının uygulama sonuçlarının farklı çalışmalarla ortaya konulması gerektiği vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Seçim Bildirgesi, Siyasi Parti, Gençlik Politikaları

                                                                                                    
 • Article Statistics