Sanatsal Beğeninin Oluşum Evrelerinde İzleyicinin Rolü

Author:

Year-Number: 2019-53
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 7359-7365
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, gündelik yaşantımızda karşılaşabileceğimiz sanatsal beğeni kavramına, izleyicide oluşan bakış açısı, izleyicinin sanat eseriyle olan iletişimi ve estetik beğeni sorunsalının sosyo-kültürel altyapısı ve buna bağlı olarak çevresel faktörlerin yer aldığı roller üzerinde durulmuştur. İzleyicinin rol dağılımında eserle olan ilişkisi irdelenerek farklı kültürel bakış açılarının ortaya çıktığı ve bu anlamda eser, izleyici ve sanatsal devinim sürecinin pratikleri üzerinde durulmuştur. Gündelik yaşam pratikleri içerisinde yer alan bu sanatsal devinim rollerinin izleyiciye yüklediği anlamsal çıkarımların toplumsal karşılıklarının nedenselliği ve sosyo-kültürel temellerinin hangi noktalarda ortaya çıktığına yönelik örnekler ön planda tutularak anlamsal bir bütünlüğe gidilmiştir. Yöntem olarak, sanat eğitimi almış olan bireyler ile sanat eğitimi almamış olan bireylerin izleyici olarak yer alması durumu örneklem olarak belirlenmiştir. Bu iki örneklemin izleyici ve sanat eseri düzeyinde yer almasıyla, estetik beğeni kavramının düşünsel altyapısının hangi boyutlarda tartışıldığı gerçeği de farklı örneklerle ortaya konulmuştur. Sanat tarihi literatürü göz önünde bulundurularak, sanat eserinin güncel yorumlamaları bağlamında izleyicinin rol dağılımı beğeninin oluşum evrelerini de belirlediği görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the concept of artistic taste that we may encounter in our daily life, the viewpoint formed in the audience, the communication of the viewer with the artwork and the socio-cultural background of the problem of aesthetic taste and the roles of environmental factors related to it are emphasized. The relationship of the audience with the work in the distribution of roles is examined and different cultural perspectives emerge and in this sense, the practices of the work, audience and artistic movement are emphasized. A semantic integrity has been taken into consideration by giving examples to the point where the causality and socio-cultural foundations of the social counterparts of the semantic implications imposed on the audience by these artistic movement roles in daily life practices have emerged. As a method, it was determined that the individuals who received art education and the individuals who did not have art education took part as an audience. The fact that the intellectual infrastructure of the concept of aesthetic taste has been discussed has been revealed with different examples as these two samples are located at the audience position level. Considering the literature of art history, it is seen that the role distribution of the audience determines the formation stages of the appreciation in the context of contemporary interpretations of the artwork.

Keywords