Yetişkin Kadınların Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2020-54
Number of pages: 19-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Çalışma, yetişkin kadınların sağlık okuryazarlığı düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; Yüzde, Ortalama, Student t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamalarının 37.51±10.84 olduğu, % 50.2’sinin öncelikle hastanelere başvurduğu, % 54.8’inin sağlık dökümanlarını okumadığı, % 79.9’unun hastaneden randevu almayı bildiği, % 55.4’ünün hasta haklarını bildiği, % 79.2’sinin başvuracağı birimi bildiği saptanmıştır. Katılımcıların toplam ölçek puan ortalamasının 79.13±17.45, erişim alt boyut puan ortalamasının 18.51±5.48, anlama alt boyut puan ortalamasının 21.30±5.69, değerlendirme alt boyut puan ortalamasının 22.96±5.15, uygulama alt boyut puan ortalamasının 16.35±3.72 olduğu saptanmış, Cronbach alfa değeri 0.70’in üzerinde bulunmuştur. Katılımcıların toplam ölçek puan ortalaması ve alt boyut puanları ile medeni durum, eğitim durumu, genel sağlık durumu, kronik hastalık varlığı, sağlık dökumanlarını okuma, öncelikli başvurduğu kurum, başvuracağı kurumu bilme, sağlık haberlerini takip etme, randevu almayı bilme, hasta haklarını bilme ve form doldurma becerisi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p˂0.05). Sonuç: Kişilerin sağlık okuryazarlığı puanı orta düzeyde bulunmuştur. İnsanların sahip olduğu kültürel ve toplumsal faktörler, eğitim sistemi, sağlık sistemi sağlık okuryazarlığını etkilediği düşünülürse toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyini yükseltmek bireylere daha kaliteli bir yaşam sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Objective: Aim of this study was to determine health literacy level of adult women. Method: The study was conducted in descriptive and cross-sectional types. Data were collected by “Personal Information Form” and “Health Literacy Scale”. Percentage, Mean, Student t test and ANOVA were used to evaluate data. Result: The mean age of the participants was 37.51 ± 10.84, 50.2% of them applied to hospitals first, 54.8% of them didn’t have habit of reading medical documents, 79.9% of them knew to make an appointment from hospital, 55.4% of them knew about patient rights. 79.2% knew the relevant unit. The mean total score of participants was 79.13 ± 17.45, the mean score of access sub-dimension was 18.51 ± 5.48, comprehension sub-dimension was 21.30 ± 5.69, evaluation sub-dimension was 22.96 ± 5.15, and application sub-dimension was 16.35 ± 3.72. Cronbach alpha value was found to be over 0.70. A significant correlation was found between total scale score and subscale scores of participants and marital status, education level and general health status, presence of chronic illness, reading medical documents, prioritized institution, knowing relevant institution, following health news, knowing how to make an appointment and patient rights and filling in forms (p˂0.05). Conclusion: Health literacy scores of individuals were found to be moderate. Considering that cultural and social factors, education system and health system affect health literacy, raising level of health literacy of society will provide individuals with a better quality of life.

Keywords