Düzce İlinde İlkokul 1. Sınıfta Çocuğu Olan Ebeveynlerin Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2022-94
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 331-339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uzaktan eğitimin niteliğini geliştirme çabalarında ilkokul birinci sınıfa giden çocukların ebeveynlerinin deneyimlerinin bilinmesi önemlidir. Bu kapsamda, çalışmada ilkokul birinci sınıfta çocuğu olan ebeveynlerin pandemi sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıfa başlamış olan 15 öğrencinin velileri ile yarı yapılandırılmış soru formu doğrultusunda derinlemesine görüşmeler yapılmış, elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi (kodlama yapılması, kod sıklıkları ve dağılımlarının saptanması, temaların oluşturulması, kod ve alt kodlar arasındaki ilişkilerin hesaplanması) yapılarak değerlendirilmiştir. Niteliksel analiz kapsamında, velilerin uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerini bildiren toplam 846 koddan tümevarım yöntemi ile dört tema oluşturulmuştur (Uzaktan Eğitim Memnuniyeti -102 kod, Uzaktan eğitimin ilkokul 1. sınıf çocuklarına etkisi-251 kod, Uzaktan eğitimin başarısını etkileyen faktörler-476 kod, Uzaktan eğitime yönelik öneri – 17 kod). Verilerin analizinde MAXQADA bilgisayar programı kullanılmıştır. Velilerin en sık üzerinde durduğu konular “Eğitimde ebeveyn desteğine duyulan ihtiyaç” (63 kod),“Adaptasyon sorunları”(42 kod) iken en az kodlanan ifadeler ise “Uzaktan eğitim için araç temini”(1 kod), “Öğretmen disiplini sağlanamaması”(1 kod) olmuştur. Çalışmada uzaktan eğitimin olumsuz etkilerinin olumlu etkilerden daha fazla olduğu görülmüş, okuma yazma öğrenimine çevrimiçi eğitim ile başlayan çocuklarda, ebeveynlerinin ekonomik durumlarının ve çocuklarına eğitimle ilgili destek verebilme yeterliliklerinin eğitimin niteliğini etkilediği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In efforts to improve the quality of distance education, it is important to know the experiences of parents of primary school freshmen. In this context, it is aimed to examine the views of parents with children in the first grade of primary school regarding distance education during the pandemic process. In this context, in-depth interviews were conducted with the parents of 15 students who started their first year of primary school in the 2020-2021 academic year in line with the semi-structured questionnaire, and the data obtained were evaluated by conducting descriptive analysis and content analysis (coding, determining code frequency and distribution, creating themes, calculating the relationships between code and sub codes). Within the scope of qualitative analysis, a total of four themes were created that expressed parent' opinions about online education and 846 codes (Distance Education Satisfaction - 102 codes, Primary School 1st grade of distance education). Effect on classroom children -code 251, factors affecting the success of distance education -code 476, Recommendation for distance education – 17) were created and examined. MAXQADA computer program was used in the analysis of the data. The most common topics that parents focused on were "The need for parental support in education" (code 63), "Adaptation issues" (code 42), while the least encoded expressions were "Provision of tools for distance education" (code 1), "Failure to provide teacher discipline" (code 1). The study found that the negative effects of distance education were greater than the positive effects, and it was determined that the economic situation of their parents and the adequacy to support their children in education affected the quality of education in children who started literacy education with online education.
 

Keywords