Teknoloji Entegrasyon Stratejileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Author:

Year-Number: 2022-94
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 432-438
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin bütün kurumlarda hızla yer aldığı günümüzde geleceğin öğretmenlerini teknoloji kullanımına hazırlamak önem kazanmıştır. Söz konusu hazırlığın ne düzeyde olduğu ise merak konusudur. Bu araştırmanın amacı, eğitim teknolojileri alanında sıkça kullanılan ve farklı dillere uyarlaması yapılan tek boyutlu Synthesize Qualitative Data-model (SQD) ölçeğini Türkçeye uyarlayarak (Teknoloji Entegrasyon Stratejileri Ölçeğinin) geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Çalışmanın araştırma grubu, farklı öğretmenlik programlarında (Sosyal bilgiler öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Okulöncesi öğretmenliği, Sınıf öğretmenliği, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık) okuyan toplam 253 katılımcıdan oluşmaktadır. 22 maddenin yer aldığı orijinal ölçek, tek faktörlüdür. Ölçeğin uyarlama sürecinde sırasıyla çeviri, geri çeviri yapılmış ve uzman görüşü alınmıştır. Uzmanlardan gelen dönütler sonrasında maddeler, güncellenmişlerdir. Pilot uygulamadan sonra 253 veri seti üzerinden doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Cronbach Alpha (α=0,98), Guttman iki yarı test (0,97) ve Spearman-Brown iki yarı test korelasyon (0,97) katsayıları, oldukça yüksek düzeylerdedir. Bütün maddeler için madde-toplam korelasyonunun 0,68 ile 0,85 aralığında dolayısıyla 0,30’dan yüksek olduğu görülmektedir. Uyarlanan bu ölçeğin, Türkiye örnekleminde teknoloji entegrasyon stratejileri konusu ile bağıntılı akademik çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir

Keywords

Abstract

In today's world, where technology is rapidly taking place in all institutions, it has become important to prepare future teachers for the use of technology. The level of preparation in question is a matter of curiosity. This research aims to adapt the one-dimensional Synthesize Qualitative Data-model (SQD) scale, which is frequently used in the field of educational technologies and adapted to different languages, into Turkish (Technology Integration Strategies Scale) to perform the validity and reliability study. The research group of the study consists of a total of 253 participants studying in different teaching programs (Social Studies Teaching, Turkish Language Teaching, Preschool Teaching, Classroom Teaching, Guidance and Psychological Counseling). The original scale, which includes 22 items, has a single factor. In the adaptation process of the scale, translation and back translation were made respectively and expert opinion was taken. After the feedback from the experts, the items were updated. After the pilot application, confirmatory factor analysis was performed on 253 data sets. The Cronbach Alpha (α=0.98), Guttman two-half test (0.97) and Spearman-Brown two-half test correlation coefficients (0.97) are quite high. It is seen that the item-total correlation for all items ranges from 0.68 to 0.85, thus higher than 0.30. It is thought that this adapted scale can be used in academic studies related to technology integration strategies in the Turkish sample.

Keywords