Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları

Author :  

Year-Number: 2022-93
Language : null
Konu :
Number of pages: 213-227
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı mesleki ve teknik liselerde çalışan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarını araştırmaktır. Özellikle olağandışı zamanlarda eğitim sistemi için olmazsa olmazı olan bu yapının temel unsuru olan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik bakış açılarını irdelemek ve buna ilişkin çözüm yolu sunmaktır. Uzaktan eğitim dünyanın çeşitli yerlerinde geleneksel eğitim yöntemine bir alternatif olarak geliştirilmiştir. 2020 yılı Mart ayından itibaren dünyayı ve ülkemizicovid-19 pandemi sürecinde eğitimde çok önemli bir yere tutan uzaktan eğitim bundan sonraki zamanlarda da önemini daha da koruyacaktır. Günümüzde çoğu eğitim kurumları uzaktan öğretim programları ile eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Araştırmada öncelikle konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar incelenmiş öğretmenlerin uzaktan eğitime bakış açıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Adıyaman ili mesleki ve teknik liselerinde görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik davranışlarını araştırmak amacıyla 312 öğretmene anket uygulanmıştır. Mesleki ve teknik liselerinde görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutum düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamının uzaktan eğitime yönelik bilgi sahibi oldukları tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırmanın başında belirlenen bu araştırma problemine yönelik herhangi bir bulgu bulunmamaktadır. Böyle bir sonucun çıkmasının sebebi dünyayı kasıp kavuran COVİD-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin tamamının uzaktan eğitimi uygulamalı olarak kullanmalarından kaynaklandığı gerçeğine ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to investigate the attitudes of teachers working in vocational and technical high schools towards distance education. It is to examine the perspectives of teachers, who are the basic element of this structure, which is indispensable for the education system, especially in extraordinary times, and to offer a solution for this. Distance education has been developed in various parts of the world as an alternative to the traditional education method. Distance education, which has a very important place in education in the world and our country during the covid-19 pandemic process since March 2020, will maintain its importance even more in the future. Today, most educational institutions provide education and training services with distance education programs. In the research, first of all, previous studies on the subject were examined and information about the perspectives of teachers on distance education was given. A questionnaire was applied to 312 teachers in order to investigate the behaviors of teachers working in Adıyaman vocational and technical high schools towards distance education. In this study, which was conducted to determine the attitudes of teachers working in vocational and technical high schools towards distance education, the "screening model" was used. It has been determined that all of the teachers participating in the research have knowledge about distance education. For this reason, there are no findings related to this research problem determined at the beginning of the research. The reason for such a result is the fact that all teachers use distance education practically during the COVID-19 pandemic that swept the world.

Keywords


 • 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, (1973). Resmi Gazete Tarih: 24 .06.1973, Sayı: 14574,

 • https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.1739.pdf (14.04.2020).

 • 222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu, (1961). Resmi Gazete Tarih: 12.01.1961, Sayı: 10705,

 • https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.4.222.pdf (16.04.2020).

 • Ağır, F., Gür, H. Ve Okçu, A. (2007). Uzaktan Eğitime Karşı Tutum Ölçeği Geliştirilmesine Yönelik

 • Aksoy, H. (2018). Uzaktan Eğitimde Merkezi Sınav Sistemi , Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen

 • Arı, M. (2009). “Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim Teknolojilerinde Wimax

 • Arslan, V. (2019). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Deneyimi Ve Verimliliği Analizi: İstanbul Üniversitesi

 • Aslantaş, T. (2014). “Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri Ve Türkiye’de

 • Bir Uygulama”, http://www.tankutaslantas.com/wp-content/uploads/2014/04/uzaktan-e%c4%9fitim-

 • uzaktan-e%c4%9fitim-teknolojileri-ve-t%c3%bcrkiyede-bir-uygulama.pdf (17.04.2020).

 • Ayçiçek, K. (2012). Belediyelerin Yaygın Eğitim Çalışmalarına Bir Örnek Olarak Şiş li Belediyesi, Yüksek

 • Başaran, İ. E. (1993). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara, Yargıcı Matbaası.

 • Bozkurt, A. (2017). “Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Dünü, Bugünü Ve Yarını”, Uygulamaları Ve

 • Bozkurt, A. Ve Uçar, H. (2018). “E-Öğrenme Ve E-Sınavlar: Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Süreçlerinde

 • Cebeci Z. (2004). “Türkiye Ulusal E-Üniversitesi İçin Bir Model Çalışması”, Çukurova Üniversitesi Sosyal

 • Celep, C. (2003). Halk Eğitimi. Ankara, Anı Yayıncılık.

 • Çekiç, U. (2010). Uzaktan Eğitim Sistemi Tasarımı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri

 • Çoban, S. (2013). “Uzaktan Ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi”,

 • http://docplayer.biz.tr/storage/20/498156/1587119161/aytqmxfmtk4rkcyjw-8wbq/498156.pdf (17.04.2020).

 • Demirel, Ö. Ve Kaya, Z. (2014). Eğitimle İlgili Temel Kavramlar. Eğitim Bilimine Giriş (Edt. Özcan

 • Demirel, Ö. Ve Ün, K. (2014). Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Öğretme Sanatı. (20’nci Basım), Ankara, Pegem

 • Duman, A. (2003). “Bazı Eğitim Bilimi Kavramlarına İlişkin Genel Bir Değerlendirme”, Muğla Üniversitesi Sosyal

 • Elveren, Ş. (2018). Dünyada Ve Türkiye'de Adli Bilişim Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi Ve Türkiye

 • Enfiyeci, T. (2019). Çevrimiçi Ortamlarda Lisansüstü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Topluluk Hissi,

 • Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme Ve Öğretme. Ankara, Pegem Akademi.

 • Genç, H. (2005). Eğit-Bilimsel İlkeler Işığında Web Tabanlı Ve Etkileşimli Elektronik Dersi Yazılımının

 • Geray, C. (2002). Halk Eğitimi. Ankara, İmaj Yayınevi.

 • Gündüzyeli, B. (2018). Uzaktan Eğitim Pazarlama Stratejileri Ve Uzaktan İngilizce Dil Eğitiminde Tüketici

 • Hbogm, (2020). Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, http://hbogm.meb.gov.tr/ (16.04.2020).

 • İlhan, E. (2019). Gönüllülere Yönelik Afet Ve Acil Durum Yönetimi Uzaktan Eğitim Modelinin

 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Ankara, Pegem Akademi.

 • Karataş, A. (2013). Yaygın Eğitimde Bilgisayar Eğitimine Devam Eden Kursiyerlerin Eğitim Sürecinin

 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara, Pegem A Yayıncılık.

 • Kayaalp, İ. (2002). Eğitimde İletişim Dili. İstanbul, Bilge Kültür Sanat.

 • Kayhan, O. (2019). Uzaktan Eğitim

 • Kılıç, R. (1997). “Görsel Öğretim Materyalleri Tasarım İlkeleri”, Millî Eğitim Dergisi, S.136, S.74.

 • Kırık, A. M. (2014). “Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi Ve Türkiye’deki Durumu”, Marmara İletişim

 • Kokoç, M. (2019). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Bağlılık Düzeylerinin Akıllı Telefon Bağımlılıkları, Öz

 • Meb, (2014). E-Devlet Bilgesi, https://www.edevletbilgesi.com/devlet-kurumlari/milli-egitim-bakanligi/

 • Murat, S. (2009). Dünden Bugüne İstanbul’da Yaygın Eğitim. İstanbul, İnkılap Yayınları.

 • Ozan, Ö. (2008). “Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (Learning Management

 • Systems-Lms Değerlendirilmesi” http://my.beykoz.edu.tr/serkang/files/2010/12/lms.pdf (18.04.2020).

 • Özden, Y. (2005). Eğitim Ve Okul Yöneticiliği. Ankara, Pegem A Yayıncılık.

 • Özgür, D. F. (2019). Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Personelinin Öğrencilerle İletişimde Sosyal Medya

 • Öztürk, M. (2014). Uzaktan Eğitimde Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Göre Yapılan Programlama

 • Pura, T. (2016). Web Tabanlı Eğitimin Nitelik Ve Nicelik Bakımından İncelenmesi Ve Bir Ders Arşiv Sistemi

 • Sinecen, F. (2019). Türk Dili Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesinin Çeşitli Değişkenler Açısından

 • Şad, S. N. Ve Arıbaş, S. (2010). “Bazı Gelişmiş Ülkelerde Teknoloji Eğitimi Ve Türkiye İçin Öneriler”,

 • Şalvarlılar, D. (2019). Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Ses Sistemleri Tasarımı Ve Kurulumu , Yüksek

 • Tdk, (2020). https://sozluk.gov.tr/ (15.04.2020).

 • Tezcan, M. (1985). Eğitim Sosyolojisi. (4.Baskı), Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi.

 • Türkoğlu, A. (1996). 99 Soruda Eğitim Bilimlerine Giriş. İzmir, Memleket Gazetecilik Ve Matbaacılık.

 • Yazar, T. (2012). “Yetişkin Eğitiminde Hedef Kitle”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,

 • Yelken, Y. T. Ve Akay, C. (Editörler). (2015). Eğitim Ve Öğretim İle İlgili Temel Kavramlar, Öğretim Hedefleri

 • Yeşilorman, M. Ve Koç, F. (2014). “Bilgi Toplumunun Teknolojik Temelleri Üzerine Eleştirel Bir Bakış”, Fırat

 • Yılar, Ö. (2006). Halk Bilimi Ve Eğitim. Ankara, Pegem A Yayıncılık.

 • Yücel, C. (2014). Eğitim Bilimine Giriş (Edt. Cevat Celep). Ankara, Anı Yayıncılık

                                                                                                    
 • Article Statistics