Televizyon Reklamlarına Yönelik Şüpheciliği Demografik Özellikler Açısından İncelemeye Yönelik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-93
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 201-212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reklama yönelik şüphecilik, tüketicilerin algı, tutum ve davranışlarının yanı sıra işletmeler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle pazarlama literatüründe uzun yıllardan beri araştırılmaktadır. Bu araştırmada, reklama yönelik şüphecilik televizyon reklamları açısından ele alınmıştır. Pazarlama literatürü incelendiğinde, televizyon reklamlarına yönelik şüpheciliği araştıran çalışmaların olduğu, ancak televizyon reklamlarına yönelik şüpheciliğin demografik özellikler açısından yeterince araştırılmadığı görülmektedir. Zira televizyon, farklı demografik özelliklere sahip geniş bir tüketici kitlesine hitap etmekte ve bu açıdan, televizyon reklamlarına yönelik şüpheciliği demografik özellikler açısından araştırmak önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, televizyon reklamlarına yönelik şüpheciliğin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektedir. Araştırma, Bursa ilindeki tüketiciler üzerinde gerçekleştirilmiş olup, araştırma verileri çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analiziyle (ANOVA) analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, televizyon reklamlarına yönelik şüpheciliğin yaşa göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve gelire göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Skepticism towards advertising has been investigated for many years in the marketing literature due to its harmful effects on businesses as well as consumers’ perceptions, attitudes, and behaviors. In this study, skepticism towards advertising was examined in terms of television advertising. When the marketing literature is examined, it is seen that there are studies investigating skepticism towards television advertising, but skepticism towards television advertising has not been adequately researched in terms of demographic characteristics. Television reaches a wide range of consumers with different demographic characteristics, and in this respect, it is essential to investigate the skepticism towards television advertising in terms of demographic characteristics. Therefore, the aim of this study is to determine whether skepticism towards television advertising differs according to demographic characteristics. This study was carried out on consumers in Bursa, and research data were collected by online survey method. Obtained data were analyzed with an independent sample t-test and one-way ANOVA. As a result of the research, it was found that skepticism towards television advertising showed a significant difference according to age but did not show a significant difference according to gender, marital status, education level, and income.

Keywords