Televizyon Reklamlarına Yönelik Şüpheciliği Demografik Özellikler Açısından İncelemeye Yönelik Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2022-93
Language : null
Konu :
Number of pages: 201-212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reklama yönelik şüphecilik, tüketicilerin algı, tutum ve davranışlarının yanı sıra işletmeler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle pazarlama literatüründe uzun yıllardan beri araştırılmaktadır. Bu araştırmada, reklama yönelik şüphecilik televizyon reklamları açısından ele alınmıştır. Pazarlama literatürü incelendiğinde, televizyon reklamlarına yönelik şüpheciliği araştıran çalışmaların olduğu, ancak televizyon reklamlarına yönelik şüpheciliğin demografik özellikler açısından yeterince araştırılmadığı görülmektedir. Zira televizyon, farklı demografik özelliklere sahip geniş bir tüketici kitlesine hitap etmekte ve bu açıdan, televizyon reklamlarına yönelik şüpheciliği demografik özellikler açısından araştırmak önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, televizyon reklamlarına yönelik şüpheciliğin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektedir. Araştırma, Bursa ilindeki tüketiciler üzerinde gerçekleştirilmiş olup, araştırma verileri çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analiziyle (ANOVA) analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, televizyon reklamlarına yönelik şüpheciliğin yaşa göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve gelire göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Skepticism towards advertising has been investigated for many years in the marketing literature due to its harmful effects on businesses as well as consumers’ perceptions, attitudes, and behaviors. In this study, skepticism towards advertising was examined in terms of television advertising. When the marketing literature is examined, it is seen that there are studies investigating skepticism towards television advertising, but skepticism towards television advertising has not been adequately researched in terms of demographic characteristics. Television reaches a wide range of consumers with different demographic characteristics, and in this respect, it is essential to investigate the skepticism towards television advertising in terms of demographic characteristics. Therefore, the aim of this study is to determine whether skepticism towards television advertising differs according to demographic characteristics. This study was carried out on consumers in Bursa, and research data were collected by online survey method. Obtained data were analyzed with an independent sample t-test and one-way ANOVA. As a result of the research, it was found that skepticism towards television advertising showed a significant difference according to age but did not show a significant difference according to gender, marital status, education level, and income.

Keywords


 • Amawate, V., & Deb, M. (2019). “Cause Related Marketing and Customer Skepticism: A Study of Situational and

 • Amawate, V., & Deb, M. (2019). “Cause Related Marketing and Customer Skepticism: A Study of Situational and Psychological Skepticism”, Theoretical Economics Letters, 9, 834-851.

 • Boush, D. M., Friestad, M., & Rose, G. M. (1994). “Adolescent Skepticism toward TV Advertising and Knowledge of Advertiser Tactics”, Journal of Consumer Research, 21(1),165-175.

 • Choi, S. M., & Rifon, N. J. (2002). “Antecedents and Consequences of Web Advertising Credibility: A Study of Consumer Response to Banner Ads”, Journal of Interactive Advertising, 3(1), 12-24.

 • Clow, K. E., & Baack, D. (2016). Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, (Çev.) G. Öztürk, Nobel Yayıncılık, Ankara.

 • Deloitte, (2019). The Deloitte Global Millennial Survey - 2019, https://www2.deloitte.com/tr/ tr/pages/human- capital/articles/millennialsurvey-2019.html. (06.10.2021).

 • Deloitte, (2020). Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları - 2020 Raporu,www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media-telecommunications/medya-ve-reklam- yatirimlari-2020-raporu.pdf. (08.06.2021).

 • Deloitte, (2021). Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları - 2021 Raporu,www2.deloitte.com/tr/tr/pages/technology-mediaandtelecommunications/articles/ medya-yatirimlari-2021- raporu.html. (31.10.2021).

 • Elpeze Ergeç, N. (2009). “Reklama Şüpheci Yaklaşımın İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 172-193.

 • Fortier, I. (2003).” From Skepticism to Cynicism: Paradoxes of Administrative Reform”, IRPP Choices, 9(6), 3-19.Giarlo, M. J. (2006). “The Role of Skepticism in Human-Information Behavior: A Cognitive-Affective Analysis”, Library Student Journal, September, 1-13.

 • Gonzalez Garcia, S. S. (2004). “Children’s Skepticism toward Television Advertising”, Unpublished Doctoral Dissertation, Monterrey Institute of Technology, Mexico.

 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate Data Analysis, 7th Ed., Essex, Pearson Education Limited.

 • Helm, A. E. (2006). “Cynical Consumers: Dangerous Enemies, Loyal Friends”, Unpublished Doctoral Dissertation, University Of Missouri The Graduate School University of Missouri, Columbia.

 • Hinton, P. R., McMurray, I., & Brownlow, C. (2014). SPSS Explained, 2nd Ed., Routledge, New York.

 • Indibara, I. (2017). “Impact of Ad-Skepticism on Consumer Cynicism”, Parikalpana - KIIT Journal of Management, 13(1), 83-100.

 • Kalaycı, S. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

 • Kamal Khan, S., Fatima, H., & Hussain, S. W. (2020). “How Consumers’ Skepticism is Derived from Deceptive Advertisements”, International Journal of Experiential Learning & Case Studies, 5(2), 265-280.

 • Koslow, S. (2000). “Can the Truth Hurt? How Honest and Persuasive Advertising Can Unintentionally Lead to Increased Consumer Skepticism”, The Journal of Consumer Affairs, 34(2), 245-268.

 • Kumar, A. (2018). “Consumer Skepticism towards Advertising on Television Media”, Journal of Accounting & Marketing, 7(2), 1-4.

 • Minnetoğlu, Z. (2009).” Televizyon Reklamlarına Karşı Olan Tüketici Tutumlarının Satın Alma Niyeti ile İlişkisive Telekomünikasyon Sektöründe Bir Pilot Araştırma”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Mohr, L. A., Eroğlu, D., & Ellen, P. S. (1998). “The Development and Testing of a Measure of Skepticism Toward Environment Claims in The Marketers’ Communications”, The Journal of Consumers Affairs, 32(1), 30-55.

 • Obermiller, C. & Spangenberg, E. R. (1998). “Development of a Scale to Measure Consumer Skepticism Toward Advertising”, Journal of Consumer Psychology, 7(2), 1998, 159-186.

 • Obermiller, C., & Spangenberg, E. R. (2000). “On the Origin and Distinctness of Skepticism toward Advertising”, Marketing Letters, 11(4), 311-322.

 • Özkan, A. (2014). Reklam Yönetimi, 1. B., İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.

 • Pechpeyrou, P., & Odou, P. (2012). “Consumer Skepticism and Promotion Effectiveness”, Recherche et Applications En Marketing (English Edition), 27(2), 45-69.

 • RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, https://www.ratem.org/koronavirusetkisi. (28.05.2021).

 • Reed, B. (2011). “History of Skepticism”, Oxford Bibliographies Online Datasets, https://www.academia.edu/9201494/History_of_Skepticism. (18.05.2021).

 • Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). “Not So Different After At All: A Cross- Discipline View of Trust”, Academy of Management Review, 23(3), 393-405.

 • Ryu, H., & Jun, S. (2019). “Asymmetric Negative Influence of Cynicism and Skepticism: A Study of Preventative Communication”, International Journal of Advertising, 38(4), 1-26.

 • Sarıoğlu, E. B., & Özgen, E. (2018). “Z Kuşağının Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(60), 1067-1081.

 • Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc., New York.

 • Tan, S. J. (2002). “Can Consumers’ Scepticism Be Mitigated by Claim Objectivity and Claim Extremity?”, Journal of Marketing Communications, 8(1), 45-64.

 • Tan, S-J., & Tan, K-L (2007). “Antecedents and Consequences of Skepticism Toward Health Claims: An Empirical Investigation of Singaporean Consumers”, Journal of Marketing Communications, 13(1), 59-82.

 • Taysı, M. R., & Çelik, Ş. (2018). “Homojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği içinBrown-Forsythe ve Welch İstatistiklerinin Mısır Verimi Örneğine Uygulanması”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 30(1), 23-27.

 • Tien, C., & Phau, I. (2010). “Consumers’ Skepticism toward Advertising Claims”, Recent Advances in Retailing and Services Science Conference, İstanbul, 1-16.

 • TİAK, Televizyon İzleme Araştırma Komitesi, Televizyon İzleme Ölçüm Sonuçları - 2020, https://tiak.com.tr/upload/files/2020yillik.pdf. (11.10. 2021).

 • Thomas, S., & Kureshi, S. (2020). “Consumer Skepticism towards Cause Related Marketing: Exploring theConsumer Tendency to Question From Emerging Market Perspective”, International Review on Public and Nonprofit Marketing.17(2), 225-236.

 • Tsfati, Y. (2003). “Does Audience Skepticism of the Media Matter in Agenda Setting?”, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 47(2), 157-176.

 • TDK, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük, Septisizm, https://sozluk. gov.tr/?kelime=, (05.06.2021).

 • Wang, C. C., & Chien, H. Y. (2012). “Believe or Skepticism? An Empirical Study on Individuals’ Attitude to Blog Product Review”, International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(4), 343-348.

 • Webb, D. J., & Mohr, L. A. (1998). “A Typology of Consumer Responses to Cause-Related Marketing: From Skeptics to SociallyConcerned”, Journal of Public Policy & Marketing, 17(2), 226-238.

 • Vilcekova, L. (2016). “Advertising Credibility Across Different Media Channels”, IJASOS- International E- Journal of Advances in Social Sciences, 2(4), 126-129.

                                                                                                    
 • Article Statistics