Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişkini İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-93
Number of pages: 113-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Erzincan il merkezinde ilköğretimin 1. ve 2. kademelerinde ve ortaöğretim kademesinde görev yapmakta olan 180 öğretmen üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğretmenler tarafından algılanan okul yöneticilerinin liderlik stillerinin belirlenmesi için Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri Ölçeği ve yine öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumlarının belirlenmesi için Örgütsel Sinizm Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan liderlik stili daha çok sürdürümcü liderlik stilidir. Yine araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri genel olarak düşük olmakla birlikte, gruplar arasındaki farklılık incelendiğinde bilişsel sinizm düzeyi yüksek olan öğretmenler tarafından algılanan liderlik stilinin serbest bırakıcı liderlik, bilişsel sinizm tutum düzeyi düşük olan öğretmenler tarafından algılanan liderlik stilinin ise sürdürümcü liderlik olduğu görülmüştür. Sinizm düzeyinin demografik değişkenler yönünden incelenmesinde ise yaş ve kıdem yönünden herhangi bir farklılaşma bulunmazken, okul türü yönünden anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Bu farklılaşma, lise kademesinde çalışmakta olan öğretmenlerin ilköğretimin 1. kademesinde çalışan öğretmenlere göre daha fazla örgütsel sinizm tutumuna sahip olduklarını açıklamıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the relationship between the leadership styles of school administrators and the organizational cynicism levels of teachers. The research was carried out on 180 teachers working in the 1st and 2nd stages of primary education and secondary education in the city center of Erzincan in the 2019-2020 academic year. In the study, the Leadership Styles of School Principals Scale was used to determine the leadership styles of school administrators perceived by teachers, and the Organizational Cynicism Scale was used to determine teachers' organizational cynicism attitudes. T test, one-way analysis of variance, Kruskal Wallis and regression analyzes were used in the analysis of the data. According to the results of the research, the leadership style of the school principals perceived by the teachers is mostly the continuity leadership style. Again, according to the results of the research, although the organizational cynicism levels of the teachers are generally low, when the difference between the groups is examined, it is seen that the leadership style perceived by the teachers with high cognitive cynicism level is liberating leadership, and the leadership style perceived by the teachers with low cognitive cynicism attitude level is perpetual leadership. When examining the level of education in terms of demographic variables, there was no difference in terms of age and seniority, but a significant difference was found in terms of school type. This differentiation explained that teachers working at the high school level have more organizational cynicism attitudes than teachers working at the first level of primary education

Keywords