Türkiye, Singapur ve Estonya’daki Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yer Alan Matematik Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi: Karşılaştırmalı Eğitim Çalışması

Author :  

Year-Number: 2022-93
Language : null
Konu :
Number of pages: 88-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye, Singapur ve Estonya’daki okul öncesi eğitim programlarında yer alan matematik kazanımlarının yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesidir. Araştırmada ilgili ülkelere ait kazanımlar Taksonomi’nin bilişsel süreç boyutuna göre karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir. Her ülkenin okul öncesi matematik kazanımlarına, ülkelerin Eğitim Bakanlıklarına ait resmî web sitelerinden ulaşılmıştır. Kazanımların analiz edilmesi sürecinde araştırmacılar dışında dört uzmandan görüş alınmış ve içerik analizi ile her kazanım bir kod sayılarak taksonominin altı basamağına göre kodlamalar yapılmıştır. Kodlamalar sonrasında hesaplanan uyuşum yüzdesi %86 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ilk olarak Türkiye, Singapur ve Estonya’daki okul öncesi eğitim programlarında yer alan matematik kazanımlarının ağırlıklı olarak anlama boyutunda olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Türkiye ve Estonya’daki okul öncesi eğitim programlarında değerlendirme boyutunda herhangi bir matematik kazanımının olmadığı saptanmıştır. Singapur’da ise bu ülkelerden farklı olarak okul öncesi eğitim programında çözümleme ve değerlendirme boyutlarında herhangi bir matematik kazanımı bulunmamaktadır. Ayrıca üç ülkede de okul öncesi eğitim programlarındaki matematik kazanımlarında çözümleme ve yaratma bilişsel süreç boyutlarına daha az yer verildiği saptanmıştır. İkinci olarak hatırlama boyutunda Estonya, anlama, uygulama ve çözümleme boyutlarında Türkiye, yaratma boyutunda Singapur’daki okul öncesi eğitim programlarındaki matematik kazanımlarının en fazla yüzdelik ağırlığa sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan hatırlama ve yaratma boyutlarında Türkiye, anlama ve uygulama boyutlarında Singapur ve çözümleme boyutunda Estonya’daki matematik kazanımları en az yüzdelik ağırlığa sahiptir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the mathematics acquisitions in the pre-school curriculum in Turkey, Singapore, and Estonia according to the revised Bloom taxonomy. In the study, the acquisitions of the relevant countries were examined comparatively according to the cognitive process dimension of taxonomy. The pre-school mathematics acquisitions of each country were obtained from the official websites of the Ministries of Education of the countries. In the process of analyzing the acquisitions, opinions were taken from four experts other than the researchers, and coding was made according to the six steps of the taxonomy by counting each acquisition as a code with content analysis. The percentage of agreement calculated after the coding was determined as 86%. According to the results of the study, it has been determined that the mathematics acquisitions in the pre-school curriculum in Turkey, Singapore, and Estonia are predominantly in the dimension of comprehension. However, it has been determined that there is no mathematics acquisition in the evaluation dimension in the pre-school curriculum in Turkey and Estonia. In Singapore, unlike these countries, there is no mathematics acquisition in the analysis and evaluation dimensions of the pre-school curriculum. In addition, it was determined that the cognitive process dimensions of analysis and creation were given less place in the mathematics acquisitions in the pre-school curriculum in all three countries. Secondly, it was determined that the mathematics acquisitions in the pre-school curriculum in Estonia in the dimension of remembering, Turkey in the dimensions of understanding, application and analysis, and Singapore in the dimension of creation have the highest percentage weight. On the other hand, mathematics acquisitions in Turkey in the remembering and creating dimensions, in Singapore in the comprehension and application dimensions, and in Estonia in the analysis dimension have the least percentage weight.

Keywords


 • Aktan, O. (2020). İlkokul matematik öğretim programı dersi kazanımlarının yenilenen Bloom Taksonomisine göre

 • Aktan, O. (2020). İlkokul matematik öğretim programı dersi kazanımlarının yenilenen Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 15-36. 10.9779/pauefd.523545

 • Ali, A. A. ve Reid, N. (2012). Understanding mathematics: Some key factors. European Journal of Educational Research, 1(3), 283-299.

 • Altıparmak, K. & Palabıyık, E. (2019). 8. sınıf kesirler, kesirlerle işlemler ve ondalık gösterim alt öğrenmealanlarına ait kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. İlköğretim Online, 18(1), 158-173.Amer, A. (2006). Reflections on Bloom’s revised taxonumy. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 4(8), 213-230.

 • Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., (Ed.) Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths,J. & Wittrock, M. C. (2010). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile İlgili bir sınıflama (Çev: D. A. Özçelik). Pegem Akademi.

 • Ayvacı, H. Ş. & Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 13-25.

 • Baloğlu, M. (2001). Matematik korkusunu yenmek. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 59-76. Baykul, Y. (2005). İlköğretimde matematik öğretimi (1–5. sınıflar için). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Bekdemir, N. & Selim, Y. (2008). Revize edilmiş Bloom taksonomisi ve cebir öğrenme alanı örneğinde uygulaması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 185-196.

 • Berlinski, S., Galiani, S. & Gertler, P. (2009). The effect of pre-primary education on primary school performance. Journal of Public Economics, 93(1-2), 219-234.

 • Bilen, M. (2006). Plandan uygulamaya öğretim. Anı yayıncılık.

 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals, handbook I: Cognitive Domain. David McKay Company.

 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27- 40.

 • Brown, M., Brown, P. & Bibby, T. (2008). I would rather die: Reasons given by 16-years-olds for not continuing their study of mathematics. Research in Mathematics Education, 10(1), 3-18.

 • Bümen, N. T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14.

 • Clements, D. H. (2001). Mathematics in the preschool. Teaching Children Mathematics, 7(5),270-275.

 • Çelik, S., Kul, Ü. & Çalık-Uzun, S. (2018). Ortaokul matematik dersi öğretim programındaki kazanımlarınyenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 775-795.

 • Çil, O. , Kuzu, O. & Şimşek, A. S. (2019). 2018 Ortaöğretim matematik programının Revize BloomTaksonomisine ve programın ögelerine göre incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1402-1418. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.165

 • Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya (10. Baskı). Pegem A Yayıncılık.Didonet, V. (2008). Early childhood education for a sustainable society, I. P. Samuelsson & Y. Kaga (Eds.) içinde,The contribution of early childhood education to a sustainable society (pp. 25-30), France: UNESCO. Erişim adresi http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001593/159355e.pdf Erişim tarihi: 30.10.2021.

 • Duncan, G. & diğerleri (2007). School readiness and later achievement. Developmental psychology, 43(6), 1428- 1446.

 • Duncan, G. & K. Magnuson (2013). Investing in preschool programs. Journal of Economic Perspectives. 27(2), 109-132, http://dx.doi.org/10.1257/jep.27.2.109.

 • Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Anı Yayıncılık.

 • Erdoğan, İ. (2003). Karşılaştırmalı eğitim: Türk eğitim bilimleri çalışmaları içinde önemsenmesi gereken bir alan. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3).

 • Ertürk, S. (2013). Eğitimde “program” geliştirme. Edge Akademi.

 • Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme. Pegem A Yayıncılık.

 • Gaskell, G. (2000). Individual and group interviewing. In M. W. Bauer & G. Gaskell (Eds.), Qualitative researching with text, image and sound: A practical handbook (pp. 38–56). Sage.

 • Gibb, G. & Castenada, A. (1975). Experiences for young children. In J. Payne (Ed.) Mathematics learning in early childhood (pp. 96-124), Virginia: The National Council of Teachers of Mathematics.

 • Görgen, İ. (2012). Program geliştirmede temel kavramlar. H. Şeker (Ed.). Eğitimde program geliştirme: Kavramlar yaklaşımlar içinde (s. 14-18). Anı Yayıncılık

 • Gutek, L. G. (2006). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar (Çev: N. Kale). (3. Basım). Ütopya Yayınevi.

 • Hsieh, H.-F. & Shannon, S.E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.

 • Huitt, W. (2011). Bloom et al.'s taxonomy of the cognitive domain. Educational Psychology Interactive. Valdosta,GA: Valdosta State University. Erişim adresi http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/bloom.html Erişim tarihi: 18.10.2021.

 • Kablan, Z., Baran, T. & Hazer, Ö. (2013). İlköğretim matematik 6-8 öğretim programında hedeflenen davranışlarınbilişsel süreçler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 41(1), 347-366.

 • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory Into Practice, 41(4), 212-264.

 • Ke, F. & Grabowski, B. (2007). Gameplaying for maths learning: cooperative or not?. British Journal of Educational Technology, 38(2), 249-259. doi: 10.1111/j.1467-8535.2006.00593.x

 • Kilpatrick, J., Swafford, J. & Findell, B. (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics, Washington DC: National Research Council.

 • Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

 • MEB (2017). PISA 2015 ulusal raporu. Ankara.

 • MEB (2019). PISA 2018 Türkiye ön raporu. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi (No:10), Ankara:Milli Eğitim Bakanlığı. Erişim adresi https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_ 12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf Erişim tarihi: 21.10.2021.

 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications, Inc.

 • OECD (2003). The PISA 2003 Assessment framework-Mathematics, reading, science and problem solvingknowledge and skills. OECD-Organisation for Economic Co-Operation and Development. Erişim adresi:https://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33694881.pdf Erişim tarihi: 05.10.2021.

 • OECD (2016). PISA 2015 results (Volume I): Excellence and equity in education, PISA, OECD Publishing, Paris. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en Erişim tarihi: 20.10.2021.

 • OECD (2017). Starting strong 2017: Key OECD indicators on early childhood education and care. OECD Publishing, Paris, Erişim adresi: https://dx.doi.org/10.1787/9789264276116-en Erişim tarihi: 29.10.2021.

 • OECD (2018). “How does access to early childhood education services affect the participation of women in thelabour market?”, Education Indicators in Focus, No. 59, OECD Publishing, Paris, Erişim adresi: https://dx.doi.org/10.1787/232211ca-en Erişim tarihi: 01.10.2021.

 • OECD (2020). PISA 2018 results (Volume V): Effective policies, successful schools, PISA, OECD Publishing, Paris. Erişim adresi https://doi.org/10.1787/ca768d40-en Erişim tarihi 02.12.2021.

 • OECD (2021). Education at a glance 2021: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris, Erişim adresi: https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en Erişim tarihi: 27.10.2021.

 • Ornstein, A., C., & Hunkins, P. F. (2014). Programın felsefi temelleri [Philosophical foundations of thecurriculum]. (Çev. S. Demiral). Eğitim programı: Temeller, ilkeler ve sorunlar içinde (s. 43-84). (Çev. Editörü Arı, A.). Eğitim Yayınevi.

 • Polat-Unutkan, Ö. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254.

 • Pressoir, E. (2008). Preconditions for young children’s learning and practice for sustainable development, I. P.Samuelsson & Y. Kaga (Eds.) içinde, The contribution of early childhood education to a sustainable society (pp.57-62.), France: UNESCO. Erişim adresi http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001593/159355e.pdf Erişim tarihi 20.10.2021.

 • Sarama, J. & Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research: Learning trajectories for young children. New York: Routledge.

 • Saylan, N. (1995). Eğitimde program tasarısı: Temeller-prensipler-kriterler. İnce Ofset.

 • Schleicher, A. (2019). PISA 2018: Insights and interpretations. Erişim adresi:https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf Erişim Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Gazi Kitabevi.

 • Shiel, G., Perkins, R., Close, S. & Oldham, E. (2007). PISA mathematics: A teacher’s guide. Dublin: EducationalResearch Centre. Erişim adresi http://www.sdpi.ie/inspectorate/insp_pisa_maths_teach_guide.pdf Erişim tarihi: Sönmez, V. (2001). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Anı Yayıncılık.

 • Türkoğlu, A. (2012). Karşılaştırmalı eğitim nedir? S. Aynal (Ed.). Karşılaştırmalı eğitim yansımaları içinde (s. 2- 22). Pegem Akademi.

 • Tyler, R. W. (2014). Eğitim programlarının ve öğretimin temel ilkeleri (Çev. M. E. Rüzgar ve B. Aslan). Pegem A Yayıncılık.

 • Stylianides, A. J. & Stylianides, G. J. (2007). Learning mathematics with understanding: A critical consideration ofthe learning principle in the principles and standards for school mathematics. The Montana Mathematics Enthusiast, 4(1), 103-114.

 • Vandenbroeck, M., Lenaerts, K. & Beblavý, M. (2018). Benefits of early childhood education and care and theconditions for obtaining them. EENEE Analytical Report No. 32, Luxembourg: Publications Office of the EuropeanUnion, Erişim adresi: https://eenee.eu/wp-content/uploads/2021/05/EENEE_AR32.pdf Erişim tarihi: 28.10.2021.

 • Wood, L. M., Sebar, B., & Vecchio, N. (2020). Application of rigour and credibility in qualitative document analysis: Lessons learnt from a case study. The Qualitative Report, 25(2), 456-470.

 • Woodhead, M. & Moss, P. (2007). Early childhood and primary education: Transitions in the lives of young children. Early Childhood in Focus, 2. Milton Keynes: Open University.

 • URL-1 (2013). Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü: Okul öncesi eğitim programı. Erişim adresi: https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf Erişim tarihi: 15.10.2021.

 • URL-2 (2008). National curriculum for pre-school child care institutions. Erişim adresi: https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_national_curriculum_for_preschool_child_care_institutions.pdf

 • Erişim tarihi: 15.10.2021.

 • URL-3 (2013). Nurturing early learners: A curriculum for kindergartens in Singapore. Erişim adresi: https://www.moe.gov.sg/preschool/curriculum Erişim tarihi: 15.10.2021.

 • Uşun, S. (2016). Eğitimde program değerlendirme: Süreçler-yaklaşımlar ve modeller. Anı yayıncılık.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 6. baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yılmaz, A., Akbaba, F. D., Halıpınar, F. M., Oral, S., & Ulusoy Ünlü, A. (2021). Okul öncesi eğitim etkinlikkitabının yenilenmiş Bloom taksonomisi’ne göre incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 343-385. https://doi.org/10.19171/uefad.790815

                                                                                                    
 • Article Statistics