Kültür Aktarımı Açısından Okulların İşlevi Üzerine Bir Derleme

Author:

Year-Number: 2022-93
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 80-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim kurumları olarak okullar, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile toplumu oluşturan bireylerin yetişmesini ve topluma faydalı bireyler haline gelmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda okulların birçok işlevi bulunmaktadır. Bireysel, sosyal, ekonomik ve siyasal bir takım işlevleri bulunan okulların birey üzerindeki etkisi, sosyal işlevlerde daha fazla görülmektedir. Sosyal işlevler içerisinde sosyalleşme sürecine önemli etkisi olan okullar, aynı zamanda kültür aktarımı işlevini de yerine getirmektedir. Bu makalede, kültür aktarımı konusunda eğitim kurumları olarak okulların sahip olduğu işlev ve önem analiz edilmektedir. Son yıllarda gerek Dünya’da gerek Türkiye’de online eğitim hayatımızda daha fazla yer almaya başlamıştır. Özellikle 2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 koronavirüs pandemisi ile birlikte online eğitim çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmiştir. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesi ve okulların kapatılması, okulların sahip olduğu işlevi bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Bu makale, eğitim kurumlarının sahip olduğu kültür aktarımı işlevinin online (uzaktan) eğitimden olumsuz etkilendiği varsayımı üzerine kaleme alınmıştır. Bu varsayımdan hareketle makalenin konusu ve amacı, kültür aktarımı konusunda eğitim kurumları olarak okulların önemini ortaya koymaktır. Makalede eğitim ve kültür arasındaki ilişkinin önemine işaret edilerek, eğitim kurumları olarak okulların kültür aktarımı açısından önemli bir işleve sahip olduğu, söz konusu işlevin uzaktan eğitim sisteminde yerine getirilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Derleme türünde olan bu makalede, yöntem bakımından doküman incelemesi yöntemine başvurulmuştur.

Keywords

Abstract

Schools, as educational institutions, aim to raise individuals who make up the society by means of education and training activities and to render them useful individuals for the society. In accordance with this purpose, schools have a great variety of functions. The impact of schools, which have individual, social, economic, and political functions, on the individual is seen more on social functions. Schools, having a significant effect on the socialization process among social functions, also fulfill the function of cultural transfer. In this article, the function and importance of schools as educational institutions in cultural transfer will be examined. In recent years, online education has started to take place more in our livesboth in the world and in Turkey. Especially with the Covid-19 coronavirus pandemic that emerged in 2020, online education has entered into our lives very quickly. The suspension of face-to-face education and the closure of schools during the pandemic process have once again brought to light the function of schools. This article has been written on the assumption that the cultural transfer function of educational institutions is negatively affected by online (distance) education. Based on this assumption, the subject and purpose of the article are to reveal the importance of schools as educational institutions in cultural transfer. By emphasizing the significance of the relationship between education and culture in the article, it has been concluded that schools, as educational institutions, have an important function in terms of cultural transfer and that this function cannot be fulfilled in the distance education system. In this article, which is a review type, document review method was used in terms of method.

Keywords