ÇEVRE BİLİNCİ IŞIĞINDA DENİM ÜRÜNLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-92
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5624-5634
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürekli artan dünya nüfusu, değişen yaşam koşulları, artan tüketim ve bunların neticesinde hızla tükenen kaynaklar ve atık maddelerinin çoğalması çevre ile ilgili sorunların artmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda özellikle gençler arasında en çok kullanılan tekstil ürün gruplarından denim ürün üreticilerinin ve tasarımcılarının da çevre konusunda bilinçlenmelerine olanak sağlamaktadır. Üretici ve tasarımcılar mevcut pazarlarını korumak ya da yeni pazarlara girebilmek için ürünlerde inovasyon yapma ihtiyacı duymakta ve daha iyi bir giysi boyutlandırılması için tüketici taleplerini karşılamaya özen göstermek durumunda kalmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde okuyan ya da yeni mezun olan üniversite öğrencilerinin denim ürünler hakkındaki bilgi düzeyleri, bu ürünlerin çevresel etkileri ve yaptıkları alışverişlerde ürünlere karşı davranışlarındaki etkiler incelenmiştir. Araştırma kapsamında 432 gönüllü öğrenciye çevrimiçi anket çalışması uygulanmıştır. Katılımcıların denim ürünlerde kullanılan kimyasallar hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadıkları ve çevre bilinci konusunda yeterli düzeyde bir farkındalık geliştirmedikleri görülmektedir. Ayrıca sürdürülebilirlik kavramı açısından kadın katılımcıların (%26) erkek katılımcılara göre (%7) daha fazla bilgi sahibi oldukları da görülmüştür. Kadın katılımcılar bu doğrultuda daha bilinçli bir alışveriş davranışı sergilerken erkek katılımcılar bu anlamda zayıf kalmaktadır. Moda ve değişim kadın öğrencilerin daha fazla dikkatini çekmekte ve ilgilendirmektedir.

Keywords

Abstract

Increase of the world population, changing living conditions, increasing consumption, rapidly consumpted resources and the increase of waste materials have caused an augmentation of environmental problems in nature. In this context, it enables denim product, which is one of the most used textile product especially among young people, denim manifacturers and denim designers also became conscious about the environmental changes. Manufacturers and designers need to innovate in products in order to protect their existing markets or to involve themselves into new markets, and they have to take care to meet consumer requirements for obtaining product sizing. Within the scope of this study, the awareness of university students who are studying or newly graduated from various universities in Turkey about denim products were examined. Also, the environmental ruins of these products to the nature and behavior of young people towards the products during their shopping were examined. Within the scope of the research, an online questionnaire was applied to 432 volunteer students. It is seen that the participants do not have much knowledge about the chemicals used in denim products and they do not have a sufficient level of awareness about environmental ruins. It was also observed that female participants (26%) had more knowledge than male participants (7%) in terms of sustainability. While female participants exhibit a more conscious shopping behavior, male participants had less conscious behavior. Fashion and changes in fashion trends attract more attention and interest of female students.

Keywords