E-TİCARETTE TÜKETİCİ GÜVEN FAKTÖRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2021-92
Language : null
Konu :
Number of pages: 5596-5605
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Online alışveriş tüketicilere önemli avantajlar sağlasa da belirsizlik ve riskler e-ticaretin önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. E-ticaret işletmeleri tüketicilerde güven oluşturarak bu engeli ortadan kaldırabilirler. Tüketici güvenini sağlamak için e-ticaret işletmelerinin öncelikle güveni etkileyen faktörlerin neler olduğunun ve güvene etki düzeylerinin belirlemeleri gerekmektedir. Bu çalışmada online tüketicilerin güven algısını oluşturan faktörleri değerlendirmek üzere konjoint analizi kullanılmıştır. Bu amaçla ilk olarak literatür taraması ve birebir görüşmeler ile belirlenen güven faktör ve düzeyleri kullanılarak oluşturulan varsayımsal e-ticaret işletmelerinin tüketiciler tarafından güven algısı üzerinden değerlendirilmeleri istenmiştir. Gerçekleştirilen konjoint analizi sonucunda e-ticaret sitesinin güvenirliğini etkileyen en önemli faktörler sırasıyla; tüketici yorumları, ürün iade politikası ve güvenlik sertifikası olarak bulunmuştur. Çalışmada ayrıca cinsiyetin güven faktörlerine etkisi incelenmiş ve erkeklerin ürün iade politikasına, kadınların ise ülke orijinine daha fazla önem atfettikleri belirlenmiştir

Keywords

Abstract

Although online shopping provides significant advantages to consumers, uncertainty and risks pose a significant obstacle to e-commerce. E-commerce businesses can eliminate this barrier by building trust in consumers. In order to ensure consumer trust, e-commerce businesses should first determine what factors affect trust and their level of influence on trust. In this study, conjoint analysis was used to evaluate the factors that create the perception of trust of online consumers. For this purpose, firstly, hypothetical e-commerce businesses, which were created by using the trust factors and levels determined by literature review and one-on-one interviews, were asked to be evaluated by consumers on the basis of trust perception. As a result of the conjoint analysis carried out, the most important factors affecting the trustworthiness of the e-commerce site are respectively; consumer reviews, product return policy and safety certificate. In the study, the effect of gender on trust factors was also examined and it was determined that men attach more importance to the product return policy, while women attach more importance to the country of origin.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics