COVİD-19 SALGIN SÜRECİNDE DİN GÖREVLİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ UZAKTAN DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI: MANİSA İL ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-92
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5574-5585
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm dünyada görsel ve işitsel teknolojilerin gelişerek artması hayatın her alanında hızlı bir dijital dönüşümü beraberinde getirmiştir. Din olgusu da bu dönüşümden etkilenmiş ve son zamanlarda dijitalleşen din kavramı üzerine çalışmalar devam etmektedir. Din olgusunun dijitalleşmesi üzerine tartışmalar devam ederken Covid-19 salgını ile bu süreç yepyeni bir boyut kazanmıştır. Türkiye’de toplumu din konusundan aydınlatma misyonuna sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı salgın döneminde din hizmetlerini dijital mecralardan insanlara ulaştırma çalışmalarına hız vermiştir. Yaygın din eğitimi faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için uzaktan eğitim uygulamalarına başlayarak bu konuda çalışmalarını sürdürmüştür. Covid 19 salgını ile hız kazanan hatta başlıca eğitim sistemi haline gelen uzaktan din eğitimi üzerine yok denilecek kadar az sayıda akademik çalışmanın olduğu tespit edilmiştir. Bu konudaki boşluğu gidermek ve alana katkı sağlamak amacı ile yapılan bu çalışmada Covid-19 salgının etkisiyle eğitim alanında yaşanan dijital dönüşüm ve gelişmeler, Diyanet İşleri Başkanlığının din eğitimi alanındaki uygulamalarında da kendini hissettirmiştir. Bu bağlamda eğitim alanındaki dijitalleşmesinin bir uzantısı olarak başlayan ve yoğunluk kazanan uzaktan din eğitimi çalışmalarının mahiyeti tespit edilerek, din görevlilerinin görüşlerine başvurulup gerekli analizinin yapılması hedeflenmiştir. Ayrıca bu çalışma ile dijital platformlarda din eğitimi vermek isteyen kurum ve kuruluşların çalışma ve projelerine katkısının olması umulmaktadır. Bunun için bilimsel araştırma yaklaşımlarından nitel araştırma yöntemi kullanılarak belge analizi ve görüşme teknikleri ile veriler toplanmış, ulaşılan bulgular içerik analizi ile çözümlenip yorumlanmıştır. Uzaktan din eğitimi, Covid-19 salgını gibi olağanüstü durumlarda destekleyici ve hatta bir alternatif din eğitimi yöntemi olarak ön plana çıktığı anlaşılmıştır. Dünyada eğitimde yaşanan hızlı dijitalleşme ile uzaktan din eğitimi sisteminin kullanımının giderek daha da önemli hale geleceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığının gerçekleştirdiği uzaktan din eğitimi faaliyetlerinin kalitesini artırmak ve sürekliliği sağlamak için başkanlığın dijital alt yapısını çok ciddi bir biçimde gözden geçirip, güçlendirmesi ve dijital din eğitimi konusunda hizmet içi personel eğitimi üzerinde ciddiyetle durulması faydalı olacaktır.

Keywords

Abstract

The development and increase of visual and audio technologies all over the world has brought along a rapid digital transformation in all areas of life. The phenomenon of religion has also been affected by this transformation, and studies on the concept of religion, which has recently been digitalized, continue. While the discussions on the digitalization of the religion phenomenon continue, this process has gained a whole new dimension with the Covid-19 epidemic. The Presidency of Religious Affairs, which has the mission of enlightening the society about religion in Turkey, accelerated its efforts to deliver religious services to people through digital channels during the epidemic period. n order not to interrupt non-formal religious education activities, it started distance education practices and continued its studies on this subject. It has been determined that there are almost no academic studies on distance religious education, which gained momentum with the Covid 19 epidemic and even became the main education system. In this study, which was carried out with the aim of filling the gap in this matter and contributing to the field, the digital transformation and developments in the field of education due to the impact of the Covid-19 epidemic made itself felt in the practices of the Presidency of Religious Affairs in the field of religious education. In this context, it is aimed to determine the nature of distance religious education studies, which started as an extension of the digitalization in the field of education and gained intensity, and to consult the opinions of religious officials and make the necessary analysis. In addition, it is hoped that this study will contribute to the work and projects of institutions and organizations that want to provide religious education on digital platforms. For this, data were collected with document analysis and interview techniques using qualitative research method, one of the scientific research approaches, and the findings were analyzed and interpreted with content analysis. It has been understood that distance religious education has come to the forefront as a supportive and even an alternative religious education method in extraordinary situations such as the Covid-19 epidemic. It is understood that the use of the distance religious education system will become more and more important with the rapid digitalization in education in the world. For this reason, in order to increase the quality of the distance religious education activities carried out by the Presidency of Religious Affairs and to ensure continuity, it would be beneficial to seriously review and strengthen the digital infrastructure of the Presidency and to seriously focus on in-service personnel training on digital religious education.

Keywords