Umutsuzluğun Proaktif Kariyer Davranışları Üzerindeki Etkisinde Algılanan Sosyal Desteğin Düzenleyici Rolü

Author:

Year-Number: 2022-93
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 25-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma üniversite öğrencilerinin proaktif kariyer davranışları ile umutsuzlukları arasındaki ilişkide, algılanan sosyal destek düzeylerinin düzenleyici rolünü incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın katılımcıları Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesindeki bir üniversitede öğrenim gören 165 kadın, 137 erkek olmak üzere toplamda 302 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcılardan veri toplamak amacıyla “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği”, “Beck Umutsuzluk Ölçeği” ve “Kariyer Adanmışlık Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin umutsuzluk, algılanan sosyal destek ve proaktif kariyer davranışları arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile test edilmiştir. Umutsuzluk ve algılanan sosyal desteğin proaktif kariyer davranışları üzerindeki yordayıcı etkisi ile algılanan sosyal desteğin düzenleyici rolü önyükleme(bootstrap) yöntemine dayalı regresyon analizi ile incelenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda proaktif kariyer davranışlarının umutsuzluk ve algılanan sosyal destek ile anlamlı ilişkilere sahip olduğu gözlenmiştir. Regresyon analizi sonucunda ise umutsuzluk ve algılanan sosyal desteğin, proaktif kariyer davranışlarının yordayıcıları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca algılanan sosyal desteğin umutsuzluk ile proaktif kariyer davranışları arasındaki ilişkide düzenleyici role sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aimed to examine the moderator role of perceived social support levels in the relationship between university students' proactive career behaviors and their hopelessness. The participants of the study consisted of 302 students, 165 females and 137 males, studying at a university in the Eastern Anatolia Region of Turkey. “Multidimensional Scale of Perceived Social Support Scale”, “Beck Hopelessness Scale” and “Career Engagement Scale” were used to collect data from the participants. The relationships between students' hopelessness, perceived social support and proactive career behaviors were tested with Pearson correlation analysis. The predictive effect of hopelessness and perceived social support on proactive career behaviors and the moderator role of perceived social support were investigated by regression analysis based on bosstraping method. As a result of the correlation analysis, it was observed that proactive career behaviors had significant relationships with hopelessness and perceived social support. As a result of the regression analysis, it was concluded that hopelessness and perceived social support were predictors of proactive career behaviors. In addition, it was concluded that perceived social support has a moderating role in the relationship between hopelessness and proactive career behaviors.

Keywords